velikost textu

Využití sorbentů na bázi oxidu křemičitého pro on-line extrakci na tuhou fázi v průtokových metodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití sorbentů na bázi oxidu křemičitého pro on-line extrakci na tuhou fázi v průtokových metodách
Název v angličtině:
Use of silica sorbents for on-line solid phase extraction in flow methods
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Hana Chrástková
Vedoucí:
PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D.
Id práce:
181546
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Student: Bc. Hana Chrástková Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš Ph.D. Název diplomové práce: Využití sorbentů na bázi oxidu křemičitého pro on-line extrakci na tuhou fázi v průtokových metodách. Tato práce je věnována extrakcím látek (methylparaben, butylparaben, vitamin E, vitamin D3, Sudan I, II a IV, β-estradiol, estriol, estron) metodou on-line extrakce na tuhou fázi s využitím sorbentu pro podporovanou kapalinovou extrakci automatizovanou pomoci sekvenční injekční analýzy. Byly vybrány látky o různých chemických vlastnostech, pro něž byly optimalizovány parametry s cílem dosáhnout co nejvyšší výtěžnost extrakce. Testován byl objem vzorku nadávkovaný do systému, rychlost průtoku vzorku při dávkování na kolonu, koncentrace extrahované látky, vliv pH, druh rozpouštědla vzorku a délka časového intervalu pro adsorpci vzorku. Za optimalizovaných podmínek byla u vybraných vzorků měřena opakovatelnost metody a vytvořeny kalibrační křivky.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Student: Bc. Hana Chrástková Supervisor: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of diploma thesis: Use of silica sorbents for on-line solid phase extraction in flow methods. The diploma thesis is devoted to the extractions of substances such as Methylparaben, Butylparaben, α-tocopherol, Cholecalcipherol, Sudan I, II and IV, β-estradiol, Estriol, Estrone using on-line solid phase extraction with sorbent for Supported Liquid Extraction automated by Sequential Injection Analysis method. Substances of different chemical properties were selected, and extraction parameters were optimized to achieve the highest possible extraction recovery. The following parameters were tested: the volume of sample loaded in the column, sample loading flow rate, analyte concentration, effects of pH and kind of solvent of sample, time interval for sample adsorption. Under optimized conditions, the repeatability of the method and calibration curves of selected analytes were measured
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Chrástková 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Chrástková 331 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Chrástková 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Chrástková 195 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D. 563 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Hana Chrástková 1.62 MB