velikost textu

Vplyv metódy prípravy vzorky na výskyt matricových efektov pri UHPSFC-MS analýze vitamínu E

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv metódy prípravy vzorky na výskyt matricových efektov pri UHPSFC-MS analýze vitamínu E
Název v češtině:
Vliv metody přípravy vzorku na výskyt matricových efektů při UHPSFC-MS analýze vitamínu E
Název v angličtině:
Influence of sample preparation method on occurence of matrix effects in UHPSFC-MS analysis of vitamin E
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucia Vasilisková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Id práce:
181533
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytickej chémie Kandidát: Lucia Vasilisková Školiteľ: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv metódy prípravy vzorky na výskyt matricových efektov pri UHPSFC-MS analýze vitamínu E Cieľom práce bola optimalizácia chromatografickej metódy na stanovenie 8 rôznych derivátov vitamínu E, ktorá by poskytovala lepšie výsledky analýzy ako dve už existujúce metódy; vysoko rýchlostná (HS) a vysoko rozlišovacia (HR). Testované boli nové stacionárne fázy (SF) Torus (dietylamin, 1-aminoantracen, 2-pikolylamin a diol), za podmienok: CO2:MeOH 98:2, prietok 2 ml/min, nástrek 2 µl, teplota kolony 40°C, tlak 12,9 MPa, prídavná kvapalina 0,1% NH4OH v metanole. Na 2-PIC kolone boli skúšané modifikátory mobilnej fázy (etanol, isopropanol a zmes acetonitrilu s metanolom v pomere 1:1). Porovnával sa aj vplyv aditív k mobilnej fáze (0,1% NH4OH, 10mM mravenčan amónny, 10mM octan amónny a 2% H2O). V ďalšej časti práce bola optimalizovaná metóda na úpravu vzorky s cieľom zníženia alebo eliminácie matricových efektov (ME). Testovaná bola metóda riedenia pomocou rozpúšťadiel – H2O, 50% acetonitril (ACN) a 75% ACN. Najvhodnejším rozpúšťadlom boli vzorky moču 10, 20, 50 a 100 násobne nariedené a následne analyzované za HS a HR podmienok na stanovenie ME. Druhým spôsobom úpravy vzorky bola extrakcia z kvapaliny do kvapaliny (LLE). Skúšané boli rozpúšťadla hexan, heptan a dichlormetan v rôznych pomeroch, ktoré boli použité pre extrakciu moču obsahujúcim štandardy vitamínu E o koncentrácií 0,5 µg/ml v pomere 1:1 a 2:1. Na pripravených vzorkách bol skúšaný vplyv dĺžky trepania (5, 10 a 20 minút). Po úprave boli vzorky analyzované za HS podmienok, kde sa pozoroval vplyv matricových efektov na odozvu detektora. Kľúčové slová: vitamín E; tokoferoly; tokotrienoly; SFC; vývoj metódy; optimalizácia; riedenie; LLE; matricové efekty
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Lucia Vasilisková Supervisor: doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Influence of sample preparation method on occurence of matrix effects in UHPSFC-MS analysis of vitamin E The goal of this thesis was to optimize the chromatographic method for the determination of 8 different isomers of vitamin E that would provide better analysis results than two existing methods; high speed (HS) and high resolution (HR). New Torus stationary phases (SP) were tested (diethylamine, 1-aminoantracene, 2-picolylamine and diol under conditions: CO2:MeOH 98:2, flow rate 2 ml/min, injection volume 2 µl, column temperature 40°C, BPR 12.9 MPa, make-up solvent 0.1% NH4OH in MeOH. The modifiers (ethanol, isopropanol and a 1:1 mixture of acetonitrile/methanol) were tested on the 2-PIC column. The effect of additives in the mobile phase was also compared (0.1% NH4OH, 10mM ammonium formate, 10mM ammonium acetate and 2% H2O). The next part of the thesis describes the development of the sample preparation method to reduce or eliminate the matrix effects. Dilution method was tested using solvents - H2O, 50% acetonitrile (ACN) and 75% ACN. Urine samples were 10, 20, 50 and 100 times diluted by the most suitable solvent and subsequently analyzed under HS and HR conditions. The second sample preparation method was liquid liquid extraction, where hexane, heptane and dichlormethane were tested in different proportions which were used for extraction of urine containing 0.5 μg/ml vitamin E standards in ratio 1:1 or 2:1. The influence of extraction time (5, 10 and 20 minutes) was tested. After sample preparation samples were analyzed under HS conditions and matrix effects were investigated. Key words: vitamin E; tocopherols; tocotrienols; SFC; method development; optimalization; dilution; LLE; matrix effects
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucia Vasilisková 2.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucia Vasilisková 357 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucia Vasilisková 352 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Pilařová, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Lucia Vasilisková 563 kB