velikost textu

Vliv rychlosti přísunu suroviny na vlastnosti sprejově sušené laktosy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv rychlosti přísunu suroviny na vlastnosti sprejově sušené laktosy
Název v angličtině:
Influence of the feed rate on the properties of spray-dried lactose
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Pokorná
Vedoucí:
Mgr. Petra Svačinová
Oponent:
Mgr. Pavel Ondrejček
Id práce:
181501
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Barbora Pokorná Název diplomové práce: Vliv rychlosti přísunu suroviny na vlastnosti sprejově sušené laktosy Sprejové sušení je rychlá metoda přeměny suroviny z kapalného stavu na suchou pevnou částicovou formu. Má široké spektrum použití v různých průmyslových odvětvích. Vlastnosti částic, produkovaných tímto způsobem, mohou být regulovány a ovlivňovány nastavením různých parametrů během sušícího procesu, a výsledný produkt tak může splnit specifikace, které jsou nejžádanější pro jeho následné zpracování nebo přímé použití. Cílem práce bylo hodnocení vlivu rychlosti přísunu suroviny na velikost a tvar částic sprejově sušené laktosy a na jejich tepelné charakteristiky. V této práci byla připravena sprejově sušená laktosa sušením 15% a 20% roztoku laktosy monohydrátu. Sušení probíhalo při různém výkonu peristaltické pumpy (4 %, 7 %, 10 %, 13 % a 16 %). Tvar a velikost částic byly zkoumány pomocí optické mikroskopie a analýzy obrazu. Tepelné vlastnosti se hodnotily využitím diferenciální skenovací kalorimetrie. Z hodnocení velikosti a tvaru částic vyplynulo, že většina připravených vzorků obsahovala nejvíce částic v rozmezí 2,5 – 5 µm. S rostoucí rychlostí přísunu suroviny došlo k mírnému nárůstu velikosti částic a také se zvýšil počet částic ve vyšších velikostních třídách. Všechny sprejově sušené částice laktosy byly sférické. S rostoucí rychlostí přísunu suroviny došlo k mírnému zvýšení ploch píků dehydratace materiálu a v případě 15% roztoku také k poklesu hodnot ploch píků tání laktosy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Barbora Pokorná Title of Thesis: Influence of the feed rate on the properties of spray-dried lactose Spray drying is a quick method of converting the material from a liquid state into a dry solid particle form. It has a wide range of application in various industries. The properties of the produced particles can be controlled and influenced by setting of different parameters during the drying process, and the resultant product can thus meet the most desirable specifications for its subsequent processing or direct application. The aim of this diploma thesis is to evaluate the influence of the feed rate on the size and shape of spray-dried lactose particles and their thermal characteristics. In this work, the spray-dried lactose was prepared by drying 15% and 20% lactose monohydrate solution. Drying was performed at different peristaltic pump outputs (4 %, 7 %, 10 %, 13 % and 16 %). The shape and size of particles were examined by optical microscopy and image analysis. Thermal properties were evaluated by using differential scanning calorimetry. From the particle size and shape evaluation results that major part of the prepared samples contained most of the particles in the range of 2.5 – 5 μm. As the feed rate of the material increased, the particle size raised slightly, and the number of particles in higher size classes increased too. All spray-dried lactose particles were of spherical. With increasing feed rate, there was a slight increase in the areas of dehydration peaks, and in case of 15% solution the values of the areas of the lactose melting peaks decreased.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Pokorná 5.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Pokorná 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Pokorná 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Svačinová 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Ondrejček 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 154 kB