velikost textu

Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet
Název v angličtině:
Evaluation of co-processed excipients intended for orodispersible tablets formulation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Hana Vondrušková
Vedoucí:
Mgr. Petra Svačinová
Oponent:
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Id práce:
181499
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Farmaceutická technologie Školitel: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Posluchač: Hana Vondrušková Název diplomové práce: Hodnocení společně zpracovaných pomocných látek určených pro formulaci orálně dispergovatelných tablet Společně zpracované pomocné látky (CPE) jsou definovány jako kombinace dvou či více látek, které jsou fyzikálně upraveny během vhodného výrobního procesu (například sprejovým sušením). Tyto pomocné látky jsou v současné době stále častěji využívány pro výrobu tablet přímým lisováním. Díky dostupnosti široké škály výchozích pomocných látek máme možnost získat množství kombinací s lepšími vlastnostmi než prosté fyzikální směsi. Ačkoli složení CPE může být velmi podobné, i malé změny parametrů jednotlivých směsí mohou způsobit odlišné chování těchto látek po tabletování. Cílem této práce bylo srovnání lisovatelnosti (užitím záznamu síla-dráha) CPE (Starlac®, Combilac®, Cellactose 80®, DisintequikTM ODT® obsahujících laktosu a Ludiflash®, SmartEx QD 50®, SmartEx QD 100® obsahujících mannitol) a vlastností z nich získaných tablet (radiální pevnost tablet, oděr tablet, rozpad tablet a nasákavost tablet) vylisovaných tlaky 78, 130, 182 MPa. CPE obsahující laktosu měly ve srovnání s tabletami obsahujícími mannitol nižší hodnoty plasticity, ale vyšší hodnoty uvolněné elastické energie. V této studii jsou také znázorněny hodnoty radiální pevnosti, které byly nejvyšší u Ludiflash® a naopak nejnižší pro Starlac®. CPE obsahující mannitol vykazovaly vyšší hodnoty vytlačovací síly. Všechny vzorky splňují požadavky Evropského lékopisu pro rozpad ODT (3 minuty). Nejvyšší nasákavost vykazovala Cellactose 80®, zatímco nejnižší Starlac®. Obecně není možné zvolit nejlepší CPE, protože jejich různé vlastnosti odpovídají různým požadavkům výrobců na konečné produkty.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Consultant: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D. Student: Hana Vondrušková Title of Thesis: Evaluation of co-processed excipients intended for orodispersible tablets formulation Co-processed excipients (CPE) can be defined as a combination of two or more substances, which are physically modified by an appropriate process (e.g. spray-drying). These excipients are currently increasingly used for production of tablets by direct compression. Due to the availability of a wide range of initial materials for their production, it is possible to obtain a large number of combinations with required characteristics and better properties than simple physical mixtures. Although the composition of these CPE may be similar, the small changes in the component’s characteristics can make them behave differently after tableting. The aim of this work was a comparison of compressibility (using force- displacement record) of CPE (Starlac®, Combilac®, Cellactose 80®, DisintequikTM ODT® containing lactose and Ludiflash®, SmartEx QD 50®, SmartEx QD 100® containing mannitol) and properties of obtained tablets (tensile strength, friability, disintegration and water absorption ratio) prepared using compression pressures of 78, 130, 182 MPa. CPE containing lactose had lower values of plasticity compared with CPE containing mannitol but higher values of released elastic energy. This observation is also reflected in values of tensile strength where the highest values were measured for Ludiflash® and lowest for Starlac®. CPE containing mannitol implied higher ejection force. All samples fulfil the requirements of Eur. Ph. for ODT tablets disintegration (3 minutes). The highest water absorption ratio was measured for Cellactose 80® while the lowest for Starlac®. Generally, it is not possible to select the best CPE, as their different properties fit different needs of manufacturers for final products.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Vondrušková 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Vondrušková 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Vondrušková 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Svačinová 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Mgr. Hana Vondrušková 225 kB