velikost textu

Multivariate GARCH

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multivariate GARCH
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Milan Maďar
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Oponenti:
RNDr. Martin Branda, Ph.D.
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Id práce:
181490
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (MFAPM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
viacrozmerný GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Klíčová slova v angličtině:
multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Abstrakt:
3 Názov práce: Viacrozmerný GARCH Autor: Mgr. Milan Mad’ar Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: Predložená práca pojednáva o regionálnych a globálnych våzbách, ako dôkaz integrácie akciových trhov vo Frankfurte, Amsterdame, Prahe a USA. Využívaný je prístup viacrozmerných GARCH modelov zároveň k zachyteniu dy- namiky prenosu volatility medzi súvisiacimi devízovými kurzami. Definujeme tri základné typy modelov. U každého typu sú uvedené definície, vlastnosti a postup odhadu parametrov s príslušnými dôkazmi. Praktická časť práce ilustruje použitie jednotlivých modelov na reálnych dátach. Práca sleduje dva rôzne ciele, jednak charakteristiku a popis existencie regionálnych a globálnych våzieb medzi ak- ciových trhmi, ale aj vzájomné porovnanie jednotlivých viacrozmerných GARCH modelov na vzorke dát. Hlavný prínos práce je, že s dátami pracuje v kontexte reálneho vývoja na finančných trhoch a zohladnuje situáciu v priebehu a po fi- nančnej kríze od roku 2008. Výsledkom je, že odhady podmienených korelácii závislých na čase naznačujú obmedzenú integráciu medzi trhmi z čoho vyplýva, že investori môžu využiť diverzifikáciu portfólia medzi rôzne akciové trhy a znížiť tým rizikovosť investície obzvlášť v dobe krízy. Kl’účové slová: viacrozmerný GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Abstract v angličtině:
4 Title: Multivariate GARCH Author: Mgr. Milan Mad’ar Department: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstract: This thesis will examine the regional and global linkages as evi- dence of integration of stock markets in Frankfurt, Amsterdam, Prague and the U.S. Therefore we will utilize the multivariate GARCH approach that investigates the dynamics of volatility transmission of related foreign exchange rates. Also, we will define three basic model classes. For each of the model classes a theoret- ical review, basic properties and estimation procedure with proofs are provided. We illustrate each approach by applying the models to daily market data. The two main aims of the thesis are to discuss and report the existence of regional and global stock markets linkages and provide a comparison of such multivariate GARCH models on the data sample. The main contribution of the thesis is that it treats the data in the context of real development in financial markets and takes into account the real situation during and after the financial crisis of 2008. We find out that the estimated time-varying conditional correlations indicate limited integration among the markets, which implies that investors can benefit from the risk reduction by investing in the different stock markets, especially during the crisis. Keywords: multivariate GARCH, VECH, BEKK, O-GARCH, GO-GARCH, CCC, DCC
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Maďar 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Maďar 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Maďar 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Branda, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 74 kB