velikost textu

Momentové metody odhadu parametrů časoprostorových shlukových bodových procesů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Momentové metody odhadu parametrů časoprostorových shlukových bodových procesů
Název v angličtině:
Moment estimation methods for space-time cluster point processes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Kučera
Vedoucí:
Mgr. Jiří Dvořák
Oponent:
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Id práce:
181484
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (MPMSE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
shot-noise Coxův proces, časoprostorové bodové procesy, dvoukroková metoda, složená věrohodnost, Palmova věrohodnost
Klíčová slova v angličtině:
shot-noise Cox process, space-time point processes, two-step estimation method, composite likelihood, Palm likelihood
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá odhady parametrických modelů shot-noise Coxova pro- cesu v časoprostorovém případě. Představíme si dvoukrokovou metodu, kde v dru- hém kroce používáme složenou věrohodnost nebo Palmovu věrohodnost. Pro dvoukrokovou metodu založenou na Palmově věrohodnosti si uvedeme a doká- žeme větu o konzistenci odhadu a větu o asymptotické normalitě odhadu. Nako- nec mezi sebou metodu založenou na složené věrohodnosti a metodu založenou na Palmově věrohodnosti porovnáme v simulačních studií, kde dané metody navíc budeme ještě porovnávat s metodou minimálního kontrastu, pro níž jsme výsledky přebrali z literatury. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This paper is concerned with estimation of space-time shot-noise Cox process parametric models. We introduce the two-step estimation method, where in the second step we use composite likelihood or Palm likelihood. For the two-step estimation method based on Palm likelihood we prove consistency and asymptotic normality theorem. Finally we compare composite likelihood with Palm likelihood in simulation studies, where we add for comparison minimum contrast method. Results for minimum contrast method are taken from the literature. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Kučera 842 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Kučera 13 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Kučera 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Kučera 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Dvořák 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 153 kB