velikost textu

Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci
Název v angličtině:
Evaluation of phenolic compounds content in fruits
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Bortlová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Oponent:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Id práce:
181480
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Kristýna Bortlová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných fenolických látek (kyselinu gallovou, kyselinu chlorogenovou, epikatechin, rutin, kvercitrin, floridzin a floretin). Obsah těchto fenolických látek je hodnocen v deseti vybraných odrůdách jablek pomocí optimalizované HPLC metody. V práci je zahrnut obecný popis vybraných fenolických látek. Dále práce obsahuje krátkou rešerši odborných publikací na téma obsah fenolických látek v ovoci a stručný popis HPLC metody pro stanovení fenolických látek. HPLC analýza probíhala na předkoloně Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 μm), na koloně Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem a na koloně Luna Omega Polar C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s plně porézními částicemi. Detekce byla provedena pomocí UV detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm. Nastřikovaný objem byl 10 μl a průtoková rychlost 1 ml/min při teplotě kolonového prostoru 30 °C. Byla využita gradientová eluce mobilní fáze začínající na 95 % vodné složky okyselené na pH 2,8 kyselinou octovou a 5 % acetonitrilu, celková doba analýzy byla 18 min. Hladiny fenolických sloučenin byly stanovovány v původním rostlinném materiálu a po 3, 5 a 7 měsících skladování v chladících skladech a za nízkého přístupu kyslíku (tzv. ULO skladování). Analyzovány byly extrakty homogenizovaných jablek v methanolu s 0,1 % kyseliny octové pro dodržení stability fenolických látek. Rozdíly mezi jednotlivými odrůdami jsou významné jak v původním rostlinném materiálu, tak v průběhu skladování. Získané koncentrace fenolických sloučenin lze použít k odlišení kvality příslušných odrůd.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Bc. Kristýna Bortlová Supervisor: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Evaluation of phenolic compounds content in fruits This diploma thesis is focused on the analysis of selected phenolic compounds (gallic acid, chlorogenic acid, epicatechin, rutin, quercitrin, phloridzin and phloretin). The content of these phenolic substances was evaluated in ten selected varieties of apples using an optimized HPLC method. A general description of phenolic substances is included in the thesis. Further, the thesis contains a short review of scientific publications devoted to the content of phenolic substances in fruits and a short description of the HPLC method for determination of phenolic substances. HPLC analysis was performed on the guard column Ascentis Express C18 (5 x 4.6 mm x 5 μm), and separation columns Kinetex C18 (150 x 4.6 mm x 5 μm) with core- shell particles and Luna Omega Polar C18 column (150 x 4.6 mm x 5 μm) with fully porous particles. Detection was performed by a UV detector at wavelengths of 255, 280, 320 and 365 nm. The injected volume was 10 μl and a flow rate of 1 ml/min at column temperature of 30 °C was used. A gradient elution of the mobile phase was applied starting at 95 % aqueous component acidified to pH 2.8 with acetic acid and 5 % acetonitrile, total analysis time was 18 min. The levels of phenolic compounds were determined and evaluated in the original plant material and after 3, 5 and 7 months of storage in cool and ultralow oxygen conditions (ULO storage). Extracts of homogenized apples in methanol with 0.1 % acetic acid to keep the stability of phenolic compounds were analyzed. Differences between varieties are significant both in the original plant material and during storage. The obtained concentrations of phenolic compounds can be used to distinguish the quality of the concerned varieties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Bortlová 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Bortlová 144 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Bortlová 142 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Kristýna Bortlová 207 kB