velikost textu

Testování nanovláken jako potenciálních sorbentů pro extrakci tuhou fází s využitím sekvenční injekční analýzy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování nanovláken jako potenciálních sorbentů pro extrakci tuhou fází s využitím sekvenční injekční analýzy
Název v angličtině:
Testing of nanofibers as potential sorbents for solid phase extraction using sequential injection analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Jirsíková
Vedoucí:
PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D.
Oponent:
Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Konzultant:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Id práce:
181477
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Jirsíková Školitel: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. Konzultant: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název: Testování nanovláken jako potenciálních sorbentů pro extrakci tuhou fází s využitím sekvenční injekční analýzy Diplomová práce se zabývá testováním různých typů nanovláken, které mohou mít využití jako sorbenty v extrakci tuhou fází v systému sekvenční injekční analýzy. Testovaná nanovlákna byla vyrobena pomocí techniky elektrostatického zvlákňování. Byla použita polyamidová (PA) a polyvinylidenfluoridová (PVDF) nanovlákna. Modelovými analyty byly zvoleny ženské pohlavní hormony, nesteroidní antiflogistika, H2 antihistaminika, bisfenoly a klenbuterol. Analýza byla prováděna v systému sekvenční injekční analýzy (SIA), do kterého byla zapojena polymetylmetakrylátová kolona, naplněná vždy jedním druhem testovaných nanovláken. Detekce probíhala spektrofotometrem při vlnových délkách typických pro vybrané analyty. V rámci měření byla pozorována retence jednotlivých analytů na nanovláknech v závislosti na chemické struktuře a fyzikálně-chemických vlastnostech. Nejvíce měření proběhlo u nanovláken polyvinylidenfluoridu, kde byla pozorována vysoká retence testovaných analytů. Nejvyšší retenci vykazovali zástupci ze skupiny ženských pohlavních hormonů, bisfenolů a nesteroidních antiflogistik. Naopak nejnižší záchyt byl zaznamenán u klenbuterolu. Další měření probíhala s diklofenakem, u kterého byla zaznamenána kompletní retence na PVDF nanovláknech. Cílem bylo najít univerzální metodu pro extrakci látek s různými fyzikálně – chemickými vlastnostmi na polyamidových a polyvinylidenfluoridových nanovláknech v systému sekvenční injekční analýzy. Testovaná nanovlákna se ukázala jako vhodný potenciální sorbent pro extrakci tuhou fází v SIA systému.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Veronika Jirsíková Supervisor: PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. Consultant: Assoc. Prof. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Title of diploma thesis: Testing of nanofibers as potential sorbents for solid phase extraction using sequential injection analysis This diploma thesis deals with the testing of various types of nanofibers which can be used as sorbents in solid phase extraction in a sequential injection analysis system. The tested nanofibers were made by electrospinning. The polyamide (PA) and polyvinylidene fluoride (PVDF) nanofibers were used. Female sex hormones, non-steroidal anti-inflammatory drugs, H2 antihistamines, bisphenols and clenbuterol were chosen as model analytes. The analysis was carried out in the sequentional injection analysis (SIA) in which a polymethylmethacrylate column was integrated. The column was filled with one type of the tested nanofibers. The detection was performed by a spectrophotometer at a wavelength of absorption maximum of the selected analytes. The retention of individual analytes on the nanofibers was observed depending on the chemical structure and the physicochemical properties. The most measurements were carried out with polyvinylidene fluoride nanofibers where high retention of tested analytes was observed. The most retained analytes were from the group of the female sex hormone, bisphenols and non-steroidal anti-inflammatory drugs. On the contrary, the lowest capture was recorded for clenbuterol. Next measurements were performed with diclofenac, where complete retention on PVDF nanofibers was recorded. The goal was to develop a general analytical method with nanofibers for extraction of various types of substances on PA and PVDF nanofibers in a sequential injection analysis system. The tested nanofibers have been proved as a potential sorbent for solid phase extraction in the SIA system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Jirsíková 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Jirsíková 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Jirsíková 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB