velikost textu

Porovnanie a optimalizácia separácie inhibítorov P-glykoproteínu pomocou rôznych stacionárnych fáz v SIC systéme

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnanie a optimalizácia separácie inhibítorov P-glykoproteínu pomocou rôznych stacionárnych fáz v SIC systéme
Název v češtině:
Porovnání a optimalizace separace inhibitorů P-glykoproteinu pomocí různých stacionárních fází v SIC systému
Název v angličtině:
Comparison and optimization of P-glycoprotein inhibitors separation using different stationary phases in the SIC system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dóra Vrábelová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D.
Id práce:
181476
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytickej chémie Kandidát: Dóra Vrábelová Školiteľ: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Porovnanie a optimalizácia separácie inhibítorov P-glykoproteínu pomocou rôznych stacionárnych fáz v SIC systéme Diplomová práca sa zaoberala vývojom, porovnaním a optimalizáciou metódy pre separáciu vybraných inhibítorov P-glykoproteínu – verapamil, chinidín a rhodaminu 123 za použitia systému sekvenčnej injekčnej chromatografie. V rámci optimalizácie bolo testovaných niekoľko typov stacionárnych fáz - chromatografických kolón typu monolitických kolón (C18, Phenyl, CN a DIOL) a časticových kolón so sorbentom s pevným jadrom a poréznym povrchom (C18, RP-Amide, Phenyl-Hexyl a F5), a niekoľko typov rôznych kombinácií mobilných fáz. Po optimalizácii boli vybrané nasledovné podmienky separácie pre verapamil a rhodamin 123: analýza bola prevedená na monolitickej kolóne Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm (Merck, Germany). Detekcia bola prevedená pomocou spektrofotometrického detektora pri vlnových dĺžkach 229 nm, 278 nm, 504 nm a (600 nm referencia) s využitím izokratickej elúcie s mobilnou fázou acetonitril/5 mM octanovo amónny pufer v pomere 50/50 (v/v) s úpravou pH na 7. Prietoková rýchlosť mobilnej fáze bola 15 ɥl/s a objem mobilnej fáze bol 3 ml. Nastrekovaný objem zmesi štandardov bol 10 ɥl. Celková dĺžka analýzy trvala 155 sekúnd. Pre separáciu chinidínu a rhodaminu 123 sa javili ako perspektívne výsledky analýzy za použitia kolóny Chromolith Flash RP-18e 25 x 4,6 mm a mobilnej fáze zloženej z acetonitrilu/5 mM octanovo amónneho pufra 20/80 (v/v) s kyslým pH 3. Celkovo trvala analýza 300 sekúnd, pre dosiahnutie lepších výsledkov by však bolo vhodné uskutočniť ďalšie optimalizačné kroky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Dóra Vrábelová Supervisor: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D Title of the diploma thesis: Comparison and optimization of P-glycoprotein inhibitors separation using different stationary phases in the SIC system The diploma thesis was focused on development, comparison and optimization of method for separation of selected inhibitors of P-glycoprotein – verapamil, quinidine and rhodamine 123 using sequential injection chromatography system. In the optimization step several types of stationary phases - chromatographic columns based on monolithic columns (C18, Phenyl, CN and DIOL), and core-shell particle columns (C18, RP-Amide, Phenyl-Hexyl, and F5), and several types and combinations of mobile phases were tested. Following conditions of separation for verapamil and rhodamine 123 were chosen after optimization: Analysis using monolithic column Chromolith Flash RP-18e 25 x 4.6 mm (Merck, Germany). Spectrophotometric detection was performed at wavelenghts of 229 nm, 278 nm, 504 nm, (600 nm reference), isocratic elution was used. Mobile phase was acetonitrile/5 mM ammonium acetate buffer 50/50 (v/v) pH was modified to 7. The flow rate of mobile phase was 15 ɥl/s and the volume was 3 ml. Injection volume of standards was 10 ɥl. The whole analysis lasted 155 seconds. For the separation of quinidine and rhodamine 123 usage of column Chromolith Flash RP-18e 25 x 4.6 mm and mobile phase acetonitrile/5 mM ammonium acetate buffer 20/80 (v/v) with acidic pH 3 appeared to be as perspective result. The whole analysis lasted 300 seconds, it would be desirable to perform further steps in optimization to achieve better results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dóra Vrábelová 1.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Dóra Vrábelová 634 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dóra Vrábelová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dóra Vrábelová 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ivana Šrámková, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Dóra Vrábelová 392 kB