velikost textu

Kondiční předpoklady ve fotbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kondiční předpoklady ve fotbale
Název v angličtině:
Condition assumption at football
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ladislav Funk
Vedoucí:
Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent:
PhDr. Aleš Kaplan, PhD.
Id práce:
181450
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kondiční předpoklady, fotbal, výkon, rychlost, síla, vytrvalost, hráčský post, doba tréninku, korelace, věcná významnost
Klíčová slova v angličtině:
conditioning prerequisites, football, speed, power, endurance, playing position, time of training, correlation, substantive significant
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kondiční předpoklady ve fotbale Cíle: Hlavním cílem práce je posouzení vlivu herního postu, chronologického věku a doby tréninku na základní kondiční předpoklady u kategorie žáků v klubu FC Tempo Praha. Metody: Pro vyhodnocení měření jsem využil tabulkového procesoru Microsoft Excel 2016. K určení hodnot korelace jsem použil Pearsonův korelační koeficient a k určení věcné významnosti Cohenovo D. K návrhu vhodných kondičních testů jsem využil domácí a zahraniční literaturu i internetové zdroje. Výsledky: Nejlepších výsledků při měření rychlostních kondičních předpokladů dosáhli útočníci při testech na 5 m = 1,17±0,11 s, 10 m = 1,98±0,15, 20 m = 3,45±0,21 s a 50 m = 7,66±0,51 s. Při 505 agility testu L dosáhli obránci = 2,74±0,17 s a 505 agility P = 2,73±0,21 s dosáhli brankáři. Záložníci zaznamenali nejlepšího výsledku v Yo-Yo testu s 1310±526,50 m průměrně. Ve skoku dalekém z místa snožmo dosáhli nejlepšího výsledku brankáři 198,71±16,14 cm. Byla zjištěna silná věcná významnost mezi útočníky a brankáři v lineárních bězích. Nejlepších výsledků dosáhla kategorie U15 v testech na 5 m = 1,14±0,07 s, 10 m = 1,92±0,1 s, 20 m = 3,29±0,13 s, 50 m = 7,22±0,35 s, 505 agility L = 2,64±0,18 a 505 agility P = 2,63±0,22 s. Kategorie U14 dosáhla nejlepších výsledků u YoYo testu = 1540±333,56 m a skoku snožmo do dálky z místa = 205,71±13,76 cm. Našli jsme těsný vztah mezi věkem hráčů s testy na 20 m a 50 m kde r je shodně -0,77. Střední vztah jsem našli mezi testy na 5 m r = -0,45, 10 m r = - 0,47 a Yo-Yo test r = 0,6. Mezi kategorií U15 a U12, také U15 a U13 byla zjištěna signifikantní věcná významnost. Zjistili jsme nejlepší průměrné výsledky u hráčů s dobou tréninku 9 let u testů na 5 m = 1,15±0,07 s, 10 m = 1,93±0,11 s, 20 m = 3,35±0,16 s, 50 m = 7,31±0,4 s, 505 agility L = 2,61±0,16, 505 agility P = 2,59±0,21 s a skoku z místa = 201,69±20,63 cm. U Yo-Yo testu = 1498,82±257,34 m jsme zjistili nejlepší průměrný výsledek u hráčů s dobou tréninku 8 let. Nejvyšší hodnoty korelace mezi dobou sportovního tréninku s výsledky testů jsme našli u 20 m sprintu r = -0,63 a u 50 m sprintu r = -0,64, což jsou středně korelující hodnoty. Střední korelace byla nalezena a i u 10 m sprintu r = -0,47 a u Yo-Yo testu r = 0,45. Signifikantní věcná významnost byla zjištěna mezi hráči s dobou tréninku 9 a 5 let, stejně tak mezi hráči s dobou tréninku 9 a 6 let a i mezi hráči s dobou tréninku 9 a 7 let. Klíčová slova: kondiční předpoklady, fotbal, výkon, rychlost, síla, vytrvalost, hráčský post, chronologický věk, doba tréninku, korelace, věcná významnost
Abstract v angličtině:
Abstract Name: Condition assumptions at football Objectives: The aim of this work is evaluate of influence motoric tests from FC Tempo Praha and then compare results of measurement at categories from U12 to U15 and find out differences in fitness assumptions between player posts. Assess the influence of training time by years on basic fitness assumption is also one of the goal. Methods: I used for evaluation of measurement Microsoft Excel 2016. Pearsons correlation coefficient were used for value of correlation tests. For substantive significance were used Cohens D. For suggesting suitable fitness skills tests I used domestic and foreign literature and internet sources. Results: The best results of measuring speed conditional assumptions were reached by the attackers in the tests at 5 m = 1,17 ± 0,11 s, 10 m = 1,98 ± 0,15, 20 m = 3,45 ± 0,21 and 50 m = 7 , 66 ± 0,51 s. At 505 Agility Tests, the defenders reached 505 agility L = 2,74 ± 0,17 and 505 agility P = 2,73 ± 0,21 s achieved goalkeepers. Midfielders achieved best result in the Yo- Yo test at 1310 ± 526,50 m on average. In the long jump, the goalkeepers were best with 198,71 ± 16,14 cm. When compared for each categories, best performance achieved the U15 category for 5 m = 1,14 ± 0,07 s, 10 m = 1,92 ± 0,1 s, 20 m = 3,29 ± 0,13 s, 50 m = 7,22 ± 0,35 s, 505 agility L = 2,64 ± 0,18 and 505 agility P = 2,63 ± 0,22 s. The U14 category achieved the best results at the YoYo test = 1540 ± 333,56 and jump into the distance = 205,71 ± 13,76 cm. A high correlation was similarly observed for 20 m and 50 m where r = -0,77. The mean correlation values are then 5 m r = -0,45, 10 m r = -0,47 and Yo-Yo test r = 0,6. For players with a training period 9 years were measure the best average results at 5 m = 1.15 ± 0.07 s, 10 m = 1.93 ± 0.11 s, 20 m = 3.35 ± 0.16 s, 50 m = 7.31 ± 0.4 s, 505 agility L = 2.61 ± 0.16, 505 agility P = 2.59 ± 0.21, long jump = 201.69 ± 20.63 cm. At the Yo-Yo test = 1498.82 ± 257.34 m the players with a training period of 8 years has reached best performance. The highest correlation values between training period and tests were find in the 20 m sprint r = - 0,63 and in the 50 m sprint r = -0,64, which are mean correlated values. The mean correlation was also find in the 10 m sprint r = -0,47 and in the Yo-Yo test r = 0,45. Substantive significant was found among players with a training period of 9 and 5 years, 9 and 6 years and 9 and 7 years. Keywords: conditioning prerequisites, football, speed, power, endurance, playing position, chronological age, time of training, correlation, substantive significant
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ladislav Funk 2.98 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ladislav Funk 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ladislav Funk 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ladislav Funk 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Aleš Kaplan, PhD. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 154 kB