velikost textu

Vliv modifikace dechové techniky na zvednutou zátěž při bench-pressu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv modifikace dechové techniky na zvednutou zátěž při bench-pressu
Název v angličtině:
The effect of breathing strategy on lifted load during the bench press
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karel Dennis Hlava
Vedoucí:
PhDr. Petr Šťastný, PhD
Oponent:
PhDr. Miroslav Petr, PhD
Id práce:
181446
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bench-press, silový trénink, dechová technika, velikost odporu
Klíčová slova v angličtině:
bench-press, strenght training, breathing techniques, lifted load
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Vliv modifikace dechové techniky na zvednutou zátěž při bench-pressu Cíle: Hlavním cílem této práce je určení hmotnostních rozdílů zvednuté zátěže během cvičení bench-pressu při velikostech odporu 1 RM, 4 RM, 8 RM a 12 RM za použití odlišných dechových technik (VM - Valsalvův manévr, PAC - lung packing, HB - hold breath, RB - obrácené dýchání a FBP - volní dýchání spojené s rovným bench – pressem) u středně pokročilých, až pokročilých cvičenců v oblasti silového tréninku. Metody: Při hodnocení rozdílů mezi určenými dechovými technikami byla použita metoda randomizovaného experimentu a to v předem stanovených laboratorních podmínkách. Pro vyhodnocení získaných dat byla použita metoda analýzy. Výsledky: Výsledkem této práce byly signifikantní rozdíly v celkové nazvedané hmotnosti při použití dechové techniky RB během cvičení bench-pressu se zatížením 1RM, 4RM, 8RM a 12RM (p<0,05). VM, PAC, HB a FBP jsou dechové techniky, u kterých není jejich vliv na maximální a submaximální výkon v bench-pressu prokazatelný. Proto považujeme za nejvýhodnější dechovou techniku pro překonávání odporů při bench-pressu u středně pokročilých a pokročilých trénovaných jedinců Valsalvův manévr, jelikož se již vyskytuje ve fyziologicky přirozeném dechovém vzorci. Klíčová slova: bench-press, silový trénink, dechová technika, velikost odporu
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: The influence of breathing techniques on lifted load during the bench-press Objectives: The main aim of this thesis is to determine the differences in total volume of lifted load during the bench-press exercise with resistance of 1RM, 4RM, 8RM and 12RM, while using different breathing techniques (VM – Valsalva maneuver, PAC – lung packing, HB – hold breath, RB – reverse breathing and FBP – flat bench-press combined with free-breathing pattern) in intermediate and advanced athletes of resistance training. Methods: A method of randomized experimental research, done in predetermined laboratory conditions, was used during the evaluation of the differences between breathing patterns. A method of analysis was used to evaluate the collected data. Results: The result of this thesis were a significant changes in total lifted load during the bench-press exercise with resistance of 1RM, 4RM, 8RM and 12RM, while using the RB techinque (p<0,05). VM, PAC, HB and FBP are breathing techniques with no significant changes, while lifting maximal and submaximal loads during the bench-press exercise. Therefore, we consider Valsalva maneuver to be the best breathing technique in relation to lifted loads during the bench-press exercise in intermediate and advanced athletes of resistance training, as it already exists in the physiologically natural breathing pattern. Keywords: bench-press, resistance training, breathing techniques, lifted load
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Dennis Hlava 1.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Dennis Hlava 238 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Dennis Hlava 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šťastný, PhD 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Petr, PhD 272 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Michal Šteffl 153 kB