velikost textu

Stanovenie apoptotických markerov v Ehrlichovom solídnom tumore

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovenie apoptotických markerov v Ehrlichovom solídnom tumore
Název v angličtině:
Determination of apoptotic markers in Ehrlich solid tumor
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Natália Murínová
Vedoucí:
PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Kateřina Caltová, Ph.D.
Id práce:
181445
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Natália Murínová Školiteľ: Doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Školiteľ špecialista: Mgr. Kateřina Caltová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Stanovenie apoptotických markerov v Ehrlichovom solídnom tumore Jeden zo spôsobov ako zlepšiť účinnosť protinádorových liečiv je použiť ich v kombinácii s prírodnými látkami, napríklad seskviterpénmi. Mechanizmus účinku seskviterpénov je založený aj na aktivácii apoptózy. Cieľom tejto diplomovej práce bolo zistiť na bunkách Ehrlichovho solídneho tumoru (EST) účinok vybraných seskviterpénov β-karyofylén-oxidu (CAO) a trans-nerolidolu (NER) na účinnosť klasického cytostatika doxorubicínu (DOX) na modeloch in vivo a in vitro a stanoviť v daných modeloch proapoptotické a antiapoptotické markery ako aj aktivity kaspáz 2, 3 a 7. Expresia proapoptotických a antiapoptotických molekúl bola testovaná prostredníctvom western blottingu. Aktivity kaspáz 2, 3 a 7 boli zmerané pomocou luminiscenčného testu. Metabolická aktivita buniek bola zmeraná MTT testom. Myšiam s naočkovanými EST bunkami boli aplikované kombinácie DOX + CAO a DOX + NER a aj samotný DOX a bola určená hmotnosť nádorov. Na obidvoch modeloch bola zaznamenaná zvýšená expresia vo väčšine prípadov proapoptotických markerov a znížená expresia antiapoptotických markerov. Aktivity kaspáz 3 a 7 boli zvýšené in vivo aj in vitro. DOX mal najväčší inhibičný účinok na viabilitu EST buniek, v kombinácii so seskviterpénmi došlo k antagonistickému pôsobeniu na modeli in vitro. Najvýraznejšie zníženie hmotnosti nádoru nastalo po aplikácii DOX a kombinácii DOX + CAO 100 mg/kg. Aj keď seskviterpény CAO a NER v kombinácii s DOX napomohli iniciácii apoptózy in vivo aj in vitro, nedošlo k zvýšeniu účinnosti DOX na modeli in vivo. 1
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Natália Murínová Supervisor: Doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Supervisor specialist: Mgr. Kateřina Caltová, Ph.D. Title of diploma thesis: Determination of apoptotic markers in Ehrlich solid tumor One approach to improve efficacy of anti-cancer drugs is their combination with natural compounds, e.g. sesquiterpenes. The mechanism of action of sesquiterpenes is based also on the activation of apoptosis. The aim of this diploma thesis was to determine the effect of selected sesquiterpenes β-caryophyllene oxid (CAO) and trans-nerolidol (NER) on the efficacy of classical cytostatic drug doxorubicin (DOX) on Ehrlich solid tumor (EST) cells in both in vivo and in vitro models. Determination of proapoptotic and antiapoptotic markers as well as the activities of caspases 2, 3 and 7 in given models was also performed. Expressions of proapoptotic and antiapoptotic molecules were examined using western blot analysis. The activities of caspases 2, 3 and 7 were measured using the luminescence test. Metabolic activity of cells was evaluated by the MTT test. The mice with inoculated EST cells were treated with DOX + CAO, DOX + NER and DOX alone and tumor growth was monitored. In both models, increased expression of proapoptotic markers and decreased expression of antiapoptotic markers was observed in most cases. The activities of caspases 3 and 7 were increased in vivo and in vitro. DOX exerted the strongest inhibitory effect on the viability of EST cells, in combination with sesquiterpenes the antagonistic effect occurred in the in vitro model. The most significant decrease in tumor weight was observed after the administration of DOX alone and DOX + CAO 100 mg/kg. Although sesquiterpenes CAO and NER in combination with DOX supported the initiation of apoptosis in vivo and in vitro, they did not improve DOX efficacy in vivo. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natália Murínová 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natália Murínová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natália Murínová 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Veronika Hanušová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 154 kB