velikost textu

Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení terbinafinu a jeho nečistot

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení terbinafinu a jeho nečistot
Název v angličtině:
Development and validation of UHPLC method for determination of terbinafine and its impurities
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Firleyová
Vedoucí:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lenka Krčmová, Ph.D.
Id práce:
181407
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Firleyová Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení terbinafinu a jeho nečistot Pro stanovení terbinafinu a jeho tří degradačních produktů – konkrétně β-terbinafinu, Z-terbinafinu a 4-methylterbinafinu – byla vytvořena nová analytická metoda za použití ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Nejlepší separace analyzovaných látek bylo dosaženo při použití kolony KinetexTM 1,7 μm - Bifenyl 100A (50 x 2,1 mm). Zvolená mobilní fáze byla složena z pufru o pH 5, tvořeného citrátovým a fosfátovým tlumivým roztokem, a methanolu v celkovém poměru 25:75. Vnitřní standard propylparaben byl detekován při 254 nm, zatímco terbinafin a jeho tři degradační produkty při 222 nm. Retenční čas terbinafinu byl 4,2 min, celková délka analýzy se pohybovala do 6 minut. Po nalezení optimálních podmínek byla metoda validována.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Michaela Firleyová Supervisor: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Title of diploma thesis: Development and validation of UHPLC method for determination of terbinafine and its impurities A new analytical method for the determination of terbinafine and its degradation products – β-terbinafine, Z-terbinafine and 4-methylterbinafine – was developed by using ultra-high performance liquid chromatography. The best separation of the analytes was achieved with a KinetexTM 1.7 μm - Biphenyl 100A column (50 mm x 2.1 mm). The selected mobile phase was composed of the buffer pH 5.0, made up of the citrate and the phosphate buffer, and methanol (25:75, v/v). Propylparaben as the internal standard was detected at the wavelength of 254 nm, whereas the terbinafine and its three degradation products at 222 nm. The retention time of the terbinafine was 4.2 min, the total analysis time was within 6 minutes. After finding the optimal conditions the method was validated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Firleyová 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Firleyová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Firleyová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lenka Krčmová, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 152 kB