text size

Historie a současnost české komunity ve Francii se zaměřením na spolkový život

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Historie a současnost české komunity ve Francii se zaměřením na spolkový život
Titile (in english):
The history and present of the Czech community in France with a focus on associational life
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Zuzana Havlová
Supervisor:
Mgr. Tomáš Klinka
Opponent:
prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc.
Thesis Id:
181396
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools French Language — Foundations of Humanities (N FJ-ZSV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
22/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
česká komunita, Francie, krajané, emigrace, spolky, školy
Keywords:
Czech community, France, compatriots, emigration, associations, schools
Abstract (in czech):
Tato diplomová práce se zabývá českou komunitou ve Francii v minulosti a v současné době, celkově se zaměřuje na spolkový život českých krajanů. Cílem práce je získat o tomto tématu základní přehled, najít zajímavé souvislosti a poukázat na významnou roli krajanských spolků pro Čechy žijící ve Francii. Práce vychází z rešerše literárních a internetových zdrojů, z poznatků získaných prostřednictvím dotazníků a dalších konverzací a ze zkušeností autorky práce nabytých při jejím studijním pobytu v Nantes. První část práce podává základní informace o historii české emigrace do Francie, vývoji krajanských spolků a počátcích českých škol a středoškolských sekcí ve Francii. Druhá část práce uvádí přehled současných asociací a dalších institucí, souvisejících s Čechy a s prezentací české kultury ve Francii. Blíže se zabývá činností vybraných česko-francouzských asociací fungujících v různých francouzských regionech, do kterých se čeští krajané mohou aktivně zapojit. Představitelé těchto spolků poskytli vyplněním dotazníku zajímavé informace a postřehy ohledně nejoblíbenějších spolkových aktivit, zájmu krajanů o činnost asociace, kurzů češtiny pro Francouze, možností spolupráce s institucemi z České republiky či budoucího vývoje jejich asociace.
Abstract:
This diploma thesis deals with the Czech community in France in both the past and present. In general, it focuses on the community organizing of Czech compatriots. The aim of the thesis is to gain a fundamental overview of this topic, to find interesting relations, and to point out the importance of compatriot associations for Czechs living in France. The thesis is based on the search in literary and internet sources, the knowledge gained via questionnaires, other conversation and the author’s personal experiences during her stay in Nantes. The first part of the thesis provides basic information about the history of Czech emigration to France, the development of compatriot associations, and the start of Czech schools and Czech high-school sections in France. The second part of the thesis introduces the overview of current associations and other institutions related to Czechs and Czech culture in France. It deals, in more detail, with the activity of chosen Franco-Czech associations working in various French regions. These organizations are available for Czech compatriots to join actively. The representatives of these associations, by filling out a questionnaire, provide compelling information and observations about the most frequented organization events, the level of compatriots’ interest in the associations’ activities, Czech courses for French speakers, the possibilities of collaboration with institutions from the Czech Republic. This includes interest in the future development of their associations.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Zuzana Havlová 1.21 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Zuzana Havlová 548 kB
Download Abstract in czech Bc. Zuzana Havlová 70 kB
Download Abstract in english Bc. Zuzana Havlová 70 kB
Download Supervisor's review Mgr. Tomáš Klinka 150 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc. 282 kB
Download Defence's report PhDr. Renáta Listíková, Dr. 152 kB