velikost textu

Karyotype evolution of the family Araneidae

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karyotype evolution of the family Araneidae
Název v češtině:
Karyotypová evoluce pavouků čeledi Araneidae
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Filip Pajpach
Vedoucí:
RNDr. Jiří Král, CSc.
Oponent:
Mgr. Alexandr Sember, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Martin Forman
Id práce:
181303
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 01.06.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
karyotyp, chromozom, nukleolární organizátor, pohlavní chromozomy, evoluce, pavouci, speciace
Klíčová slova v angličtině:
karyotype, chromosome, nucleolar organizer region, sex chromosomes, evolution, spiders, speciation
Abstrakt:
Abstrakt Križiakovití (Araneidae) sú početnou čeľaďou pavúkov zahŕňajúcou viac ako 3100 druhov v 170 rodoch. Spolu s 13 ďalšími čeľaďami tvoria nadčeľaď Araneoi- dea. Predložená práca je zameraná na karyotypovú evolúciu čeľade Araneidae, vrá- tane jej porovnania s príbuznou čeľaďou čeľustnatkovití (Tetragnathidae). Vý- sledky získané z 19 druhov križiakov a štyroch druhov čeľustnatiek potvrdzujú pub- likovanú hypotézu, že pôvodný karyotyp nadčeľade Araneoidea (vrátane čeľade Araneidae) pozostáva z 24 akrocentrických chromozómov u samcov, vrátane dvoch akrocentrických chromozómov X systému X1X20. U rady križiakov však dochádza k výraznému zníženiu 2n prostredníctvom centrických fúzií. Centrické fúzie zasiahli väčšinu autozómov (a niekedy aj gonozómy); počet párov klesol z 11 na šesť. V pred- loženej práci boli zistené tri takéto redukčné udalosti. Súčasťou práce bol aj výskum nukleolárnych organizátorov (NOR) s použitím fluorescenčnej hybridizácie in situ, nakoľko dostupné údaje o evolúcii tohto znaku u pavúkov sú obmedzené. Počet NOR bol veľmi variabilný, s rozpätím jeden až 13 lokusov. Mnohonásobné centrické fúzie boli vždy sprevádzané významným zvýšením počtu NOR. Frekvencia chiazmat na chromozóm bola u križiakov a čeľustnatiek s ancestrálnym karyotypom nízka. Na druhej strane u druhov vykazujúcich centrické fúzie sa táto frekvencia zvýšila. Kľúčové slová: evolúcia, chromozóm, karyotyp, nukleolárny organizátor, pavúky, pohlavné chromozómy, špeciácia
Abstract v angličtině:
Abstract Orb-weavers (Araneidae) are a diversified spider family comprising more than 3,100 species in more than 170 genera. Together with 13 other families, they con- stitute to superfamily Araneoidea. The presented thesis focuses on karyotype evo- lution of Araneidae, including its comparison with a related family Tetragnathidae. The results obtained from 19 araneid and four tetragnathid species confirm previ- ously postulated hypothesis that the ancestral karyotype of Araneoidea (including Araneidae) consists of 24 acrocentric chromosomes in males, including two acro- centric X chromosomes of system X1X20. However, there is a tendency of 2n decrease in some araneids due to centric fusions. In these cases, centric fusions affected most autosomes (and sometimes gonosomes as well); number of chromosome pairs de- creased from 11 to six. Three independent reduction events were detected in this thesis. Furthermore, pattern of nucleolar organizer regions (NORs) was studied in this thesis using fluorescent in situ hybridization, since data on evolution of this marker are scarce in spiders. Striking variability in NORs number was discovered, ranging from one to 13 loci. Remarkably, multiple centric fusions were always ac- companied by considerable increase of NORs number. In araneids and tetragnathids possessing ancestral karyotype, low frequency of chiasmata per chromosome was observed. On the other hand, this frequency was increased in species with reduced 2n. Keywords: chromosome, evolution, karyotype, nucleolar organizer region, sex chromosomes, speciation, spiders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Pajpach 2.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Pajpach 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Pajpach 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Král, CSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alexandr Sember, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 154 kB