velikost textu

Radioaktivní značení ramucirumabu s následnou studií jeho internalizace in vitro

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Radioaktivní značení ramucirumabu s následnou studií jeho internalizace in vitro
Název v angličtině:
Radiolabeling of ramucirumab followed with the study of its internalization in vitro
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Gajdoš
Vedoucí:
Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Id práce:
181293
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
HPLC, iTLC, radiodetekce, in vitro internalizace, radioaktivní značení
Klíčová slova v angličtině:
HPLC, iTLC, radiodetection, in vitro internalization, radiolabeling
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student: Bc. Jakub Gajdoš Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název diplomové práce: Radioaktivní značení ramucirumabu s následnou studií jeho internalizace in vitro. Proces angiogeneze zajišťuje tvorbu krevního řečiště v místě jeho zvýšené potřeby. Není proto překvapením, že je angiogeneze mnohdy zahrnuta do procesu tvorby nádorů, jelikož zajišťuje nádorovým buňkám přístup živin a odvod metabolitů. Cílení angiogeneze se tak stalo klíčovým tématem některých vědeckých výzkumů. Proces tvorby krevního zásobení nádorů zajišťuje rodina vaskulárních endoteliálních faktorů (VEGF) a jejich příslušných receptorů, které se tak staly cílem útlumu angiogeneze v onkologické léčbě. Jednou z mnoha terapeutik je i monoklonální protilátka ramucirumab cílená proti VEGF receptoru typu 2 (VEGFR-2). Radioaktivní značení ramucirumabu vhodným radionuklidem může přinést výhody ať už v radioterapii nebo radiodiagnostice. Cílem této diplomové práce bylo nepřímé radioaktivní značení monoklonální protilátky 99mTc ramucirumabu pomocí radiodiagnostického nuklidu přes chelatační činidlo succinimidyl-6-hydrazino-nikotinamid (HYNIC) s následným stanovením radiochemické čistoty připraveného radiofarmaka a zejména jeho schopnosti vazby na VEGFR-2 exprimovaném na lidských nádorových buňkách s následnou buněčnou internalizací. Pro stanovení radiochemické čistoty připraveného radiofarmaka se použily metody iTLC a HPLC s radiometrickou detekcí. Pro stanovení buněčné internalizace se využila ruční technika stanovení internalizace a dále automatická radioimunoanalýza s detekcí v reálném čase. Výsledky přinesly zjištění, že nepřímé radioaktivní značení radiodiagnostickým 99mTc bylo s radiochemickou čistotou přes 99 %. Dále byla ověřena velmi dobrá stabilita připraveného radioligandu po dobu 24 hodin. Výsledky internalizace na dvou lidských nádorových buněčných linií potvrdily zachování schopnosti vazby 99mTc-HYNIC-ramucirumabu na cílový buněčný receptor VEGFR-2. Zjištěné výsledky potvrdily možnost radioaktivně značit monoklonální protilátku 99mTc ramucirumab přes chelatační činidlo HYNIC radionuklidem s tím, že byla zachována vazebná schopnost protilátky na VEGFR-2. Díky tomuto zjištění by mohlo být připravené radiofarmakum vhodným radiodiagnostickým ligandem.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Student: Bc. Jakub Gajdoš Supervisor: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Title of diploma thesis: Radiolabeling of ramucirumab followed with the study of its internalization in vitro. The process of angiogenesis ensures the formation of the bloodstream at the site of its increased need. Therefore, it is not surprising that angiogenesis is often included in the tumor production process, because it provides the tumor cells nutrition supply and metabolite removal. The targeting of angiogenesis has become a key topic of some scientific research. The process of tumor blood supply formation provides a family of vascular endothelial factors (VEGFs) and their respective receptors, which have become the target of the angiogenesis attenuation in a cancer treatment. One of many therapeutics is the monoclonal antibody ramucirumab targeted against VEGF receptor type 2 (VEGFR-2). Radioactive labeling of ramucirumab with a suitable radionuclide could bring benefits in either radiotherapy or radiodiagnostics. The aim of this diploma thesis was the indirect radioactive labeling of monoclonal antibody ramucirumab using 99mTc as radiodiagnostic nuclide via the chelation agent succinimidyl-6- hydrazinonicotinamide (HYNIC) with the subsequent determination of the radiochemical purity of the prepared radiopharmaceutical and particularly its ability to bind VEGFR-2 expressed on human tumor cells followed by the cell internalization. Radiochemical purity was determined using the methods of iTLC and HPLC with the radiometric detection. The cell internalization was tested with the employment of the manual internalization technique and automatic radioimmunoassay with the real-time detection. The found results showed that the indirect radioactive labeling of monoclonal antibody ramucirumab with the radiodiagnostic nuclide 99mTc resulted in the radiochemical purity over 99 %. Furthermore, the very good stability of the prepared radioligand was verified for 24 hours. The results of the internalization on two human tumor cell lines confirmed the maintenance of 99mTc HYNIC-ramucirumab binding to the targeted cellular VEGFR-2. The found results confirmed the possibility of monoclonal antibody ramucirumab 99mTc radiolabeling with via the chelating agent HYNIC. The binding ability of the radiolabeled antibody to VEGFR-2 was maintained. Thanks to these findings, the prepared radiopharmaceutical could serve as a promising radiodiagnostic ligand.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Gajdoš 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Gajdoš 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Gajdoš 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB