velikost textu

Postpartální expresní profil kardiovaskulárních microRNA ve vztahu k těhotenským komplikacím - studie matek 3-10 let po porodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postpartální expresní profil kardiovaskulárních microRNA ve vztahu k těhotenským komplikacím - studie matek 3-10 let po porodu
Název v angličtině:
Postpartal expression profile of cardiovascular microRNAs with regard to occurrence of pregnancy-related complications - study on mothers 3-10 years after the delivery
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Marvanová
Vedoucí:
prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.
Id práce:
181276
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 05.06.2021
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
miRNA, kardiovaskulární onemocnění, těhotenské komplikace, gestační hypertenze, preeklampsie, fetální růstová restrikce
Klíčová slova v angličtině:
miRNA, cardiovascular diseases, pregnancy-related complications, gestational hypertension, preeclampsia, fetal growth restriction
Abstrakt:
Abstrakt Tato studie se zabývá genovou expresí kardiovaskulárních microRNA v periferní krvi matek po porodu. MiRNA jsou krátké nekódující RNA, které se významně podílejí na posttranskripčních úpravách mRNA a tím regulují expresi genů napříč biologickými procesy. Dysregulace miRNA provázejí různé patologické děje, díky čemuž se otevírá cesta ke snazší diagnostice a potenciálně i léčbě onemocnění pomocí manipulace s genovou expresí miRNA. Cílem této práce bylo vysledovat, jak závisí exprese cirkulujících miRNA asociovaných s kardiovaskulárním rizikem na průběhu těhotenství a manifestaci různých těhotenských komplikací. Za tímto účelem byla zkoumána periferní krev 221 matek s odstupem 3-10 let od porodu, přičemž pacientky se shodnou těhotenskou komplikací byly vždy porovnávány se skupinou pacientek s fyziologickým průběhem gravidity. Genová exprese 29 kardiovaskulárních miRNA v periferní krvi byla stanovena pomocí reverzní transkripce a kvantitativní PCR v reálném čase. Bylo potvrzeno, že profil genové exprese miRNA se u jednotlivých diagnóz těhotenských komplikací liší od expresního profilu fyziologických kontrol. Také jsme prokázali, že profil miRNA matek s odstupem 3-10 let od porodu je odlišný od profilu právě těhotných žen s totožnou diagnózou těhotenské komplikace, a tudíž se s odstupem od porodu mění i míra rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Těhotenské komplikace skrze dysregulaci profilu miRNA tedy ovlivňují kardiovaskulární systém matek i s odstupem od porodu. Zjištěné údaje mají velký potenciál pro budoucí diagnosticko/prognostické využití. MiRNA by se mohly stát novými markery pro kardiovaskulární onemocnění. Matkám s prodělanou těhotenskou komplikací pak mohou hladiny genové exprese těchto miRNA poskytnout cennou informaci o tom, jak průběh těhotenství ovlivnil jejich kardiovaskulární systém a jaké mají riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Klíčová slova: miRNA, kardiovaskulární onemocnění, těhotenské komplikace, gestační hypertenze, preeklampsie, fetální růstová restrikce
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this study was to investigate gene expression of cardiovascular miRNAs in peripheral blood of mothers after delivery. MiRNAs are small non-coding RNAs, which significantly modulate posttranscriptional adjustments of mRNA and thus regulate gene expression across biological processess. Dysregulation of miRNAs is associated with many pathological phenomena, thanks that we can use them for diagnosis and potentionaly we can treat these diseases by the manipulation of miRNA gene expression. We examined gene expression of circulating miRNAs associated with cardiovascular diseases, and we investigated, how the expression profile depends on pregnancy course and manifestation of pregnancy-related complications. For this purpose we examined material from 221 mothers 3-10 years after delivery. A group with identical pregnancy-related complication was always compared with a group of mothers after physiological pregnancy. Gene expression of 29 cardiovascular miRNAs in peripheral blood was studied using reverse transcription and quantitative real-time PCR. It was confirmed, that the expression profile of miRNAs differed between pregnancy-related complications and physiological controls. We also confirmed, that the profile of gene expression discovered at mothers 3-10 years after delivery was different from that found in pregnant women with the same diagnosis. As the expression profile is changing, the risk of the development of cardiovascular disease alsochanges after the delivery. Therefore, pregnancy related complications, due to dysregulation of miRNA profile, highly affect mothers cardiovascular system even years after delivery. The experimental data we have acquired have enormous potential for future diagnostic and prognostic utilization. MiRNAs may become a modern diagnostic markers of cardiovascular diseases. For mothers after pregnancy-related complications the information concerning the cardiovascular state based on miRNA expression profile can be very valuable. This could reveal, how pregnancy course influences mothers cardiovascular system, and how high is their own risk of later development of cardiovascular diseases. Key words: miRNA, cardiovascular diseases, pregnancy-related complications, gestational hypertension, preeclampsia, fetal growth restriction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Marvanová 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Marvanová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Marvanová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 154 kB