velikost textu

Teoretická koncepce prolomení subjektivity právnické osoby s ohledem na práva věřitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teoretická koncepce prolomení subjektivity právnické osoby s ohledem na práva věřitelů
Název v angličtině:
Theoretical concept of the doctrine of piercing the corporate veil with regard to the creditors' rights
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dana Sobotová
Vedoucí:
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.
Id práce:
181272
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce bylo čtenáři objasnit doktrínu prolomení korporačního závoje, zejména její podstatu, důvody vzniku, vývoj v průběhu dvacátého století a její promítnutí do českého právního řádu se zaměřením nejen na právní, ale i ekonomické aspekty této doktríny. První kapitola se věnuje teoretické koncepci chápání korporace a její subjektivity. Majetek korporace je oddělen od majetku společníků právě oním pomyslným korporačním závojem. Soudní praxe postupně vytvořila doktrínu prolomení korporačního závoje, která slouží jako korektiv principu oddělení majetkových hodnot korporace a jejích společníků v případech, kdy by trvání zákonné úpravě vedlo ke zjevně nespravedlivým závěrům a umožňuje tak věřitelům ve výjimečných případech dosáhnout na majetek společníků. Druhá kapitola se věnuje vývoji doktríny prolomení korporačního závoje, zejména případům, kdy a za jakých podmínek soudy k jejímu použití přistoupily. Obsahuje analýzu jednotlivých případů i různých přístupů k nim; a to od přístupů převážně intuitivních až po ty, kde se jejich představitelé snaží formulovat konkrétní pravidla. Třetí kapitola shrnuje současné hlavní přístupy k prolomení subjektivity právnických osob, s důrazem na ekonomické aspekty této doktríny. Klíčová otázka, na níž se zákonodárci, právní teoretici i soudci snaží najít odpověď, zní: „jak správně rozložit riziko mezi věřitele a společníky?“ Závěrečná kapitola se věnuje promítnutí doktríny prolomení korporačního závoje do českého právního řádu. Zatímco common law vytvořilo soudcovskou doktrínu prolomení korporačního závoje, která představuje výjimku z principu majetkové samostatnosti korporace jako právnické osoby, český právní řád zakotvil zákonný institut ovlivnění a povinnost loajality. Samotná aplikace těchto ustanovení v konkrétních případech je však ponechána na právní teorii a praxi za pomoci obecných ustanovení soukromého práva, čímž se materiálně blíží, či dokonce rovná, použití doktríny prolomení korporačního závoje. Pro určení, zda materiálně došlo k ovlivnění, a tedy i poškození věřitelů, slouží zejména ekonomické a účetní ukazatele tzv. testy insolvence, které byly do českého právního řádu zavedeny právě za účelem ochrany společníků a investorů.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis was to clarify the doctrine of piercing the corporate veil, in particular its merits, its origins, its development during the twentieth century and its projection into the Czech law, focusing not only on the legal but also on the economic aspects of this doctrine. The first chapter deals with the theoretical concept of a corporation and its subjectivity. The assets of a corporation are separated from personal property of its shareholders by the imaginary corporation's veil. Judicial practice has gradually created the doctrine of piercing the corporate veil which serves as a corrective to the principle of separation of the assets of the corporation from the assets of its shareholders in cases where the duration of the statutory adjustment would lead to manifestly unfair conclusions, thus allowing creditors, in exceptional cases, to reach the assets of the shareholders. The second chapter deals with development of the doctrine of piercing the corporate veil, especially when and under what conditions the courts have come to use it. It includes an analysis of individual cases and different approaches to them; from approaches that are mostly intuitive to those where their representatives are trying to formulate specific rules. The third chapter summarizes current main approaches to the doctrine of piercing the corporate veil with an emphasis on economic aspects of this doctrine. The crucial question that legislators, legal theorists and judges are trying to find the answer to is: "how to distribute the risk between creditors and shareholders?" The final chapter deals with projection of the doctrine of piercing the corporate veil into the Czech law. While common law created the doctrine of piercing the corporate veil, which constitutes an exception to the principle of corporate independence of a legal entity, the Czech law enshrined the judicial institute of “wrongful influencing” and duty of loyalty. The actual application of these provisions in specific cases is left to legal theory and practice with the help of general provisions of private law, thereby materially approaching, or even equal, to the use of the doctrine of piercing the corporate veil. In order to protect shareholders and investors, Czech legislators introduced into the Czech law so called insolvency tests which serve as economic and accounting indicators for determination whether there was wrongful influencing or not.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Sobotová 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Sobotová 237 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Sobotová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB