velikost textu

Zahraniční studenti v Československu v 70. a 80. letech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahraniční studenti v Československu v 70. a 80. letech
Název v angličtině:
Foreign Students in Czechoslovakia in 70's and 80's
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristýna Nnaji
Vedoucí:
Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
181268
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, normalizace, zahraniční politika, rozvojová spolupráce, vysoké školy, zahraniční studenti, východní blok, Vietnam, Afrika, orální historie
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, Normalization, Foreign policy, Development co-operation, Universities, Foreign students, Eastern bloc, Vietnam, Africa, Oral history
Abstrakt:
Abstrakt Zahraniční politika normalizačního Československa byla zcela závislá na politice Sovětského svazu a jím propagované ideologii. Nejužší vztah Československá socialistická republika udržovala se Sovětským svazem a jeho satelity ve východní Evropě, zatímco vztahy se západními zeměmi, orientovanými na spolupráci se Spojenými státy, byly velmi chladné a k jejich obnově docházelo pomalu a postupně. Zvláštní pozici v československé zahraniční politice měly státy rozvojové, obzvláště ty, které směřovaly k socialistickému státnímu zřízení. Především těmto státům Československo poskytovalo pomoc například ve formě finanční, vojenské, materiální, ale i prostřednictvím nabídky studijních stipendií pro jejich občany. Tato pomoc byla poskytována nejenom s cílem přispět k rozvoji méně rozvinutých států, z nichž většina teprve nedávno vyhlásila samostatnost, ale také s cílem šířit socialistickou myšlenku a vliv Sovětského svazu ve světě. Na československých vysokých školách během normalizace každý rok studovaly stovky zahraničních studentů, z nichž většina pocházela právě ze zemí tzv. rozvojových. Zahraniční studenti pocházeli z různých států světa, z různých kultur, a proto se také jejich vnímání československé společnosti a zdejší studijní zkušenosti lišilo. Každý student vnímal své studium zvláštním způsobem a každý si tak odnáší jinou zkušenost. Lze však říci, že studenti ze stejné geopolitické oblasti mají zkušenosti v mnoha ohledech podobné, což bylo mimo jiné zapříčiněno politickým zřízením v jejich vlasti, které studijní podmínky svých občanů do velké míry ovlivňovalo, a vzájemnými vztahy vlád obou zemí - Československa i země studenty vysílající. Jinou zkušenost měly například studentky bohemistiky z východního bloku, jinak probíhalo studium občanů Vietnamu, jejichž stát je během studia přísně hlídal, jiné podmínky studia měli studenti z afrických zemí. Klíčová slova Československo, normalizace, zahraniční politika, rozvojová spolupráce, vysoké školy, zahraniční studenti, východní blok, Vietnam, Afrika, orální historie
Abstract v angličtině:
Abstract Foreign policy of Czechoslovakia in 70‘s and 80‘s depended completely on the policy of the Soviet union and its promoted ideology. The Czechoslovak socialist republic preserved the narrowest relationship with the Soviet union and its sattelite states in Eastern Europe, while the relationship with the western countries oriented to co-operation with the United states, was very cold and was beeing restored very slowly and gradually. The developing countries, especially those heading to a socialist establishment, had a special position in Czechoslovak foreign policy. Especially these countries benefited from Czechoslovak aid such as financial, military or material support. Another way Czechoslovakia implemented its development aid was offering scholarships for university students. The purpose of this form of aid was to contribute to the progress of developing countries, most of whom gained independence recently. Simultaneously the policy pursued another aim - to spread the socialist ideology and the influlence of the Soviet union around the world. Hundreds of foreign students studied in Czechoslovak universities every year during 70‘s and 80‘s. Most of them came from so called developing countries. Foreign students came from various countries of the world, various cultures and therefore they perceived Czechoslovak society and their study experience unlikely. Every student perceived its study in a unique way and had different experience. Nevertheless it is possible to say that students coming from the same geopolitical position had very simillar experience in several ways. That was caused by the political system of their country, which had a big influence on the study conditions of their citizens, and it was caused by the mutual relationships of both countries - Czechoslovakia and the sending country. Czech studies students from the eastern bloc, Vietnam citizens whose government rode herd on them during their study, students from African countries - each of them had different experience. Key words Czechoslovakia, Normalization, Foreign policy, Development co-operation, Universities, Foreign students, Eastern bloc, Vietnam, Africa, Oral history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Nnaji 1008 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Nnaji 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Nnaji 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hana Vondráková Bortlová, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB