velikost textu

Role hudby v emoční regulaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role hudby v emoční regulaci
Název v angličtině:
The Role of Music in Emotion Regulation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Jirásková
Vedoucí:
doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Konzultanti:
Mgr. Cyril Kaplan
Mgr. Ondřej Novák
Id práce:
181259
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudba|emoce|emoční regulace|regulace nálady
Klíčová slova v angličtině:
music|emotion|emotion regulation|mood regulation
Abstrakt:
Diplomová práce představuje koncept emoční regulace v souvislosti s hudbou a jejím poslechem. Zabývá se teoretickým vymezením emocí a v rámci emoční regulace podporuje procesní model navazující na teorii zhodnocení. Pro bližší popis si vybírá strategii přehodnocení. S tou pracuje také v rámci výzkumné studie obsažené v Dotazníku emoční regulace (ERQ), kdy díky sběru dat online studie analyzuje 215 odpovědi od 215 respondentů a zjišťuje, že tuto strategii predikují tři proměnné, a to ventilace emocí (VE), zábava (Z) a rozptýlení (R) použitého dotazníku Škála pro využití hudby při regulaci nálady (MMR). Dále byla zjištěna negativní korelace strategie potlačení se životní spokojeností a pozitivní korelace přehodnocení se životní spokojeností. Výzkumnými zjištěními práce podporuje propojení konceptu ER spolu s regulací nálady za pomoci hudby.
Abstract v angličtině:
The thesis presents the concept of emotion regulation in connection with music and its listening. It deals with the theoretical definition of emotions and in the context of emotion regulation supports the process model following the theory of appraisal. For further description we choose reappraisal strategy, with which is also worked in this research study in the Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), which analyses 215 responses from 215 respondents by collecting online study data and finding that three variables predict this strategy, namely discharge (VE), entertainment (Z) and revival (R) of the used questionnaire Music in Mood Regulation (MMR). Furthermore, a negative correlation was found in the strategy of suppression with life satisfaction and a positive correlation of reappraisal with life satisfaction. The thesis by its research outcomes supports connection of ER concept together with mood regulation by music.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Jirásková 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Jirásková 931 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Jirásková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Jirásková 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 230 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB