velikost textu

Sulfonované azaftalocyaniny - syntéza a hodnocení jejich fotodynamické aktivity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sulfonované azaftalocyaniny - syntéza a hodnocení jejich fotodynamické aktivity
Název v angličtině:
Sulfonated azaphthalocyanines - synthesis and evaluation of their photodynamic activity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Jančárová
Vedoucí:
Doc.PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Oponent:
Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Miloslav Macháček
Id práce:
181238
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 01.06.2021
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Autor: Alena Jančárová Školiteľ: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Konzultant: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Názov diplomovej práce: Sulfonované azaftalocyaniny - syntéza a hodnocení jejich fotodynamické aktivity Fotodynamická terapia je jednou z metód používaných na zničenie nežiaducich buniek. Kombinuje tri v zásade netoxické zložky: svetlo, kyslík a fotosenzitizér. Azaftalocyaníny (AzaPc) sú nádejné zlúčeniny s fotosenzitívnymi vlastnosťami. Ich hlavnou nevýhodou je nízka rozpustnosť vo vode a značná agregácia, ktorá znižuje ich fotodynamickú aktivitu. Cieľom tejto práce bolo nasyntetizovať anionický derivát AzaPc substituovaný sulfónovými skupinami na periférii a charakterizovaný dobrou rozpustnosťou vo vode a otestovať jeho fotodynamické vlastnosti. Prvým krokom syntézy bola kondenzácia diaminomaleonitrilu s benzilom za vzniku 5,6-difenylpyrazín-2,3-dikarbonitrilu. Následne prebehla cyklotetramerizácia s octanom zinočnatým za použitia 2-dimetylaminoetanolu ako rozpúšťadla. Výsledný produkt bol získaný sulfonáciou kyselinou chlórsulfónovou, po ktorej nasledovala hydrolýza hydrogenuhličitanom sodným. Produkt zelenej farby bol potom prečistený gélovou chromatografiou s využitím stacionárnej fázy Superdex®. Nasyntetizovaná zlúčenina je rozpustná vo vode, ale na základe absorpčných spektier je čiastočne agregovaná. Testy na fotodynamickú aktivitu boli vykonané na HeLa bunkách s použitím bezsérového média (fototoxicita EC50 = 0,938 ± 0,388 µM, toxicita v tme TC50 > 1000 µM). Látka bola v médiu obsahujúcom sérum prakticky neaktívna kvôli silnej väzbe na plazmatické bielkoviny.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Author: Alena Jančárová Supervisor: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Co-supervisor: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D. Title of diploma thesis: Sulfonated azaphthalocyanines – synthesis and evaluation of their photodynamic activity Photodynamic therapy is one of the methods used for destruction of undesirable cells. It combines three essentially nontoxic components: light, oxygen and a photosensitizer. Azaphthalocyanines (AzaPcs) are promising compounds with photosensitizing properties. However, their major disadvantage is their low water solubility and significant aggregation that decreases their photodynamic activity. The aim of this work was to synthesize an anionic derivative of AzaPc substituted with sulfonic groups on periphery characterized by good solubility in water and to evaluate its photodynamic properties. The first step in the synthesis was condensation of diaminomaleonitrile with benzil giving 5,6-diphenylpyrazine-2,3-dicarbonitrile. Subsequently, the cyclotetramerisation with zinc acetate in 2-dimethylaminoethanol as a solvent was performed. The final product was obtained by sulfonation with chlorosulfonic acid followed by hydrolysis with sodium hydrogen carbonate. The green colored product was then purified by gel chromatography using Superdex® as stationary phase. Synthesized AzaPc is soluble in water but according to absorption spectra it is partially aggregated. The tests for photodynamic activity were performed on HeLa cells using serum-free medium (phototoxicity EC50 = 0.938 ± 0.388 µM, dark toxicity TC50 > 1000 µM). It was practically inactive in serum-containing medium due to its strong binding to plasma proteins.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Jančárová 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Jančárová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Jančárová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 153 kB