velikost textu

Social cirkus a využití empowermentu při práci se skupinami s rizikem vyloučení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Social cirkus a využití empowermentu při práci se skupinami s rizikem vyloučení
Název v angličtině:
Social circus and usage of empowerment when working with groups at risk of exclusion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Vohralíková
Vedoucí:
Mgr. Dana Moree, Dr.
Oponent:
Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D.
Id práce:
181201
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Empowerment, Social cirkus, sociální inkluze, občanská společnost
Klíčová slova v angličtině:
Empowerment, Social circus, social inclusion, civil society
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá oblastí social cirkusu, který formou kreativního vyjádření pracuje se skupinami s rizikem vyloučení. Cílem práce je zmapovat projekty social cirkusu v České republice a ve Španělsku, ve vztahu k fenoménu empowermentu při práci se skupinami s rizikem vyloučení a to především z hlediska zaměření projektů social cirkusu, způsobu, jakým s empowermentem pracují a za jakým účelem a následnou komparaci získaných dat s existujícími výzkumy a teoriemi empowermentu. Diplomová práce tedy nabízí vhled do současného stavu oblasti social cirkusu a jejího propojení s občanskou společností fomrou empowermentu osob s rizikem vyloučení. Abstract The master thesis deals with the area of social circus, which works with groups with risk of exclusion in the form of creative expression. The aim of the thesis is to map social circus projects in the Czech Republic and Spain, in relation to the phenomenon of empowerment in working with groups at risk of exclusion, especially in terms of social circus projects, the way they work with empowerment and for what purpose and subsequent comparison of gathered data with existing research and empowerment theories. The thesis therefore offers an insight into the current state of social circus and its connection with civil society by empowerment of people at risk of exclusion. Klíčová slova: Empowerment, Social cirkus, sociální inkluze, občanská společnost Key words: Empowerment, Social circus, social inclusion, civil society
Abstract v angličtině:
Abstract The master thesis deals with the area of social circus, which works with groups with risk of exclusion in the form of creative expression. The aim of the thesis is to map social circus projects in the Czech Republic and Spain, in relation to the phenomenon of empowerment in working with groups at risk of exclusion, especially in terms of social circus projects, the way they work with empowerment and for what purpose and subsequent comparison of gathered data with existing research and empowerment theories. The thesis therefore offers an insight into the current state of social circus and its connection with civil society by empowerment of people at risk of exclusion. Key words: Empowerment, Social circus, social inclusion, civil society
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Vohralíková 980 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Vohralíková 135 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Vohralíková 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Vohralíková 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dana Moree, Dr. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta Alena Košák Felcmanová, M.A., Ph.D. 377 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB