velikost textu

Personální marketing v sociálních podnicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Personální marketing v sociálních podnicích
Název v angličtině:
Human resource marketing in social enterprises
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Šašková
Vedoucí:
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA
Oponent:
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Id práce:
181196
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
personální marketing, sociální podnikání, sociální podnik, employer branding, personální plánování, marketingový mix
Klíčová slova v angličtině:
human resource marketing, social entrepreneurship, social enterprise, employer branding, staff planning, marketing mix
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aplikací metod personálního marketingu v sociálních podnicích. Jejím cílem je zjistit, jak je realizován personální marketing v sociálních podnicích a jaké metody interního a externího personálního marketingu využívají zkoumané sociální podniky. Práce popisuje specifika sociálního podnikání a sociálních podniků, jednotlivé metody personálního marketingu, fáze personálního plánování a rozlišuje mezi pojmy personální marketing a employer branding. Empirická část využívá polostrukturovaný rozhovor a dotazníkové šetření pro výzkum a vychází ze zkušenosti personalistů v sociálních podnicích s aplikací personálního marketingu a z vnímání jeho aplikace zaměstnanci podniku. Popisuje slabé a silné stránky využívaných metod a rozdíly mezi zkoumanými podniky. Výstupem je doporučení pro personalisty v podnicích a porovnání nástrojů personálního marketingu využívaných ve zkoumaných podnicích s těmi popisovanými v odborných publikacích.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the application of human resource marketing methods in social enterprises. Its aim is to find out how human resource marketing is implemented in social enterprises and what methods of internal and external human resource marketing are used by the social enterprises under study. The thesis describes the specifics of social entrepreneurship and social enterprises, individual methods of human resource marketing, phases of staff planning and distinguishes between the concepts of human resource marketing and employer branding. The empirical part uses a semi-structured interview and a questionnaire for research and is based on the experience of human resource managers with the application of human resource marketing and on the perception of its application by the employees of the enterprise. It describes the weaknesses and strengths of the methods and differences between the enterprises under study. The output is also a recommendation for human resource managers and a comparison of human resource marketing methods used in the enterprises under study with those described in professional publications.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Šašková 1.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Šašková 492 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Šašková 243 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Šašková 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB