velikost textu

Mateřská centra jako podpora v rozvoji kariéry aktivních členek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mateřská centra jako podpora v rozvoji kariéry aktivních členek
Název v angličtině:
Maternity centers as a support in the management of the carrer of active members
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Alena Jonášová
Vedoucí:
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA
Oponent:
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Id práce:
181164
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kariéra a kariérový rozvoj žen, informální učení, dobrovolnictví, kariérní motivace, mateřská centra, aktivní členky
Klíčová slova v angličtině:
career, feminine career development, informal learning, volunteering, career motivation, maternity centers, active members
Abstrakt:
Abstrakt v Českém jazyce: Tato diplomová práce má stanovené dva cíle. Prvním cílem je zjistit, v jaké míře mateřská centra podporují kariérní rozvoj svých aktivních členek. A druhým vymezeným cílem je prozkoumat, jakou roli přisuzují aktivní členky dobrovolnictví v mateřských centrech ve své snaze o uplatnění na trhu práce a při budování své kariéry. V teoretické části jsou popsána základní vymezení týkající se kariéry, odlišností v kariéře žen a mužů, kariérních typů žen, s čím se ženy potýkají na trhu práce a informálního učení v kariéře žen. Dále je uvedeno, co je dobrovolnictví a jaký přínos má v rámci dobrovolnických aktivit motivace pro rozvoj kariéry. A závěrem jsou zmíněna mateřská centra, která jsou určená ženám na mateřské a rodičovské dovolené hledajícím místo, které by je mohlo podpořit v seberealizaci a rozvoji. Empirická část je vedena kvantitativní metodou sběru dat s využitím dotazníkového šetření určeného pro současné i bývalé aktivní členky z center, které spolupracují se spolkem Síť pro rodinu, z.s. Výsledkem výzkumu jsou sesbírané odpovědi na předem stanovené výzkumné otázky.
Abstract v angličtině:
Abstract in English: The thesis has two goals: determine the extent of support maternity centers provide to the career development of their active female members. And the second goal is to find out how active female members see the role of volunteerism in maternity centers in their pursuit of employment and career development. The theoretical part describes elemental definitions of career, differences between feminine and masculine careers, female career types, what women face in the labor market and informal learning in female career. Description of volunteering and the contribution motivation in volunteer activities has in career development is also included. Finally, the aforementioned maternity centers intended for women on maternity and parental leave and seeking a place to support them in self-fulfillment and development are also addressed. Empiric part is led by quantitative method of data collection utilizing questionnaire survey designated for both current and former active center members cooperating with association “Síť pro rodinu, z.s.”. Research result is represented by collected answers to designated research inquiry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alena Jonášová 815 kB
Stáhnout Příloha k práci Alena Jonášová 303 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alena Jonášová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alena Jonášová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB