velikost textu

Freiburský osobnostní dotazník v kontextu penitenciární péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Freiburský osobnostní dotazník v kontextu penitenciární péče
Název v angličtině:
Freiburg Personality Inventory in the Context of the Penitentiary Care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bc. Petr Volf
Oponenti:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Id práce:
181153
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Freiburský osobnostní dotazník, penitenciární diagnostika, desistance, kriminální predikce, normy,penitenciární psychologie
Klíčová slova v angličtině:
Freiburg Personality Inventory, penitentiary diagnostics, desistance, criminal prediction, standards, penitentiary psychology
Abstrakt:
Abstrakt: Rigorózní práce si klade za cíl rozšířit možnosti diagnostiky osob ve výkonu trestu o Freiburský osobnostní dotazník, který se jeví z hlediska penitenciární péče jako užitečný nástroj. Existuje jediný slovenský překlad této metody z roku 1984 včetně norem na populaci již neexistujícího státu. Jeho použití je tedy posledních 23 let problematické a nerozšířené. Naproti tomu, poptávka po aktualizovaných diagnostických nástrojích, které nejsou příliš náročné na čas a administraci, a které by zároveň prošly normováním na specifický populační vzorek, vytváří prostor pro efektivní využití FPI v penitenciární praxi. Teoretická část rigorózní práce obsahuje seznámení s metodou, teoretické zázemí a východiska FPI, jeho srovnání s dalšími používanými nástroji poznávání osobnosti, možnosti a limity jeho užití. Současně se zaměřuje na specifika vězeňské populace, popis osobnosti z hlediska její struktury a dynamiky, a možnosti jejího poznávání včetně aktuálně používaných diagnostických nástrojů. Součástí je i přehled intervenčních programů realizovaných v nápravných zařízeních ČR. Hlavním výstupem empirické části práce jsou normy FPI – K pro vězeňskou populaci a zkrácená, 47 položková varianta FPI – V při zachování psychometrických charakteristik komplexní varianty. Z dílčích závěrů lze konstatovat, že srovnání výsledků výběrového souboru s populačními normami vedlo k signifikantním rozdílům v klíčových dimenzích FPI – K, které jsou relevantní pro vězeňskou populaci. Konkrétně v dimenzích identifikující tendence k agresivitě a formu emoční lability. Porovnání skupin v rámci výběrového souboru vedlo k výstupu, že věk, typ trestného činu ani počet výkonů trestu odnětí svobody nehraje významnou roli v dosažených skóre FPI – K u vězeňské populace. Jediným prediktorem, který byl signifikantně identifikován pro výkon trestu odnětí svobody z hlediska FPI – K, byla doplňková škála extraverze (FPI E). Klíčová slova: Freiburský osobnostní dotazník, penitenciární diagnostika, kriminální predikce, normy, penitenciární psychologie
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis aims to expand the possibilities for diagnosing sentenced persons by the Freiburg Personality Inventory, which appears to be, in terms of penal custody as a useful tool. There is only one Slovak translation of this method from 1984 including standards for a population already existent state. Its use is problematic past 23 years and unextended. In contrast, demand for updated diagnostic tools that are not too time-consuming and difficult to administrate, and which would also underwent scaling to a specific population sample, creates space for effective use of the FPI in penitentiary practice. The theoretical part contains introduction to the method, theoretical background and the basis of the FPI and its comparison with other instruments used for personality diagnostics, possibilities and limits of its use. At the same time it focuses on the specifics of the prison population, the description of the personality in terms of its structure and dynamics, and the possibility of diagnostics including the currently used diagnostic tools. It also includes a summary of intervention programs implemented in prisons of the Czech Republic. The main outputs of the empirical part are standards of FPI – K for prison population and a shortened, 47 item variant of FPI – V, while maintaining psychometric characteristics of complex variant. From the partial conclusions can be stated, that the comparison of the results of the sample to population norms led to significant differences in key dimensions of FPI – K regarding agressivity, which are relevant for the prison population. Specifically, the dimensions that identify tendencies toward aggression and emotional lability form. Comparing groups within the sample led to the output, that nor age, type of crime nor number of imprisonment do not play a significant role in the FPI – K scores achieved by the prison population. The only predictor, which was significantly identified for imprisonment in terms of FPI, was complementary range of extraversion (FPI E). Keywords: Freiburg Personality Inventory, penitentiary diagnostics, criminal prediction, standards, penitentiary psychology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Petr Volf 2.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Petr Volf 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Petr Volf 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 64 kB