velikost textu

HPLC-high resolution mass spectrometry analysis of in vitro and in vivo metabolism of scoparone

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
HPLC-high resolution mass spectrometry analysis of in vitro and in vivo metabolism of scoparone
Název v češtině:
In vitro a in vivo analýza metabolismu skoparonu pomocí HPLC a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Novák
Vedoucí:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D.
Id práce:
181080
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Univerzita Východního Finska, Škola farmacie Katedra farmaceutické chemie Kandidát: Filip Novák Školitel: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Konzultant: prof. Seppo Auriola Název diplomové práce: In vitro a in vivo analýza metabolismu skoparonu pomocí HPLC a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením Skoparon je účinnou složkou v rostlině Artemisia scoparia používané v tradiční čínské medicíně. Byl předmětem studií pro nejrůznější farmakologické účinky jako upregulace konjugačních enzymů zodpovědných za exkreci bilirubinu, snížení hladin prozánětlivých cytokinů, snížení hladin plasmatických lipidů nebo inhibice agregace krevních destiček. V této práci byl studován metabolismus skoparonu pomocí LC-MS metody využívající Q-ToF analysátor. In vitro oxidace skoparonu byla studována po inkubaci s mikrosomy připravenými ze vzorků jater ze šesti různých savčích druhů. Celkem bylo v in vitro vzorcích identifikováno 6 metabolitů. Skopoletin a isoskopoletin byly identifikovány jako hlavní metabolity u každého z vybraných druhů, nicméně celková míra oxidace skoparonu i poměr vznikajícího isoskopoletinu a skopoletinu se lišily. Dále byly studovány in vivo metabolity skoparonu ve vzorcích moči získaných od dvou zdravých dobrovolníků po aplikaci skoparonu per os. Celkem bylo detekováno devět metabolitů, z nichž nejvýznamnějšími byly glukuronidy a sulfáty. Nejvyšší hladiny metabolitů byly detekovány ve vzorcích odebraných 3 hodiny po podání, což svědčí o rychlé eliminaci skoparonu z těla. Přestože se nepodařilo identifikovat strukturu všech metabolitů, můžeme říci, že tato LC-MS metoda je vhodná pro další studium metabolismu skoparonu in vitro i in vivo.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences University of Eastern Finland in Kuopio, School of Pharmacy Department of Pharmaceutical Chemistry Candidate: Filip Novák Supervisor: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. Consultant: prof. Seppo Auriola Title of Diploma thesis: HPLC-high resolution mass spectrometry analysis of in vitro and in vivo metabolism of scoparone Scoparone is an active ingredient of Artemisia scoparia, a medicinal plant used in traditional Chinese medicine. It has been studied for various pharmacological effects such as upregulation of conjugation enzymes included in excretion of bilirubin, reduction of proinflammatory cytokines, lowering of plasma lipids levels and inhibition of platelet aggregation. In this thesis, metabolism of scoparone was studied by LC-MS method using Q-ToF device. Scoparone was incubated with liver microsomes obtained from 6 different mammal species to study in vitro oxidation. In total, six metabolites were detected in the incubation samples. Scopoletin and isoscopoletin were identified as major metabolites in every species, however, the rates of scoparone oxidation as well as a ratio of formed isoscopoletin and scopoletin varied. Furthermore, in vivo metabolites in human were studied in urine samples obtained from two healthy volunteers after oral administration of scoparone. Nine metabolites were detected in the urine samples in total, major metabolites being glucuronide and sulphate conjugates. The highest levels of metabolites were detected in the urine samples taken three hours after scoparone administration suggesting rapid elimination. Unfortunately, conjugation metabolites could not have been fully identified during this study, however, it has been proved that this LC-MS method is suitable for further research of scoparone metabolism both in vivo and in vitro.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Novák 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Novák 247 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Novák 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 463 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Stuchlíková, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 154 kB