velikost textu

Vývoj elektroanalytických metod pro detekci cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj elektroanalytických metod pro detekci cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu
Název v angličtině:
Development of electroanalytical methods for detection of cholesterol and 7-dehydrocholesterol
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Benešová
Vedoucí:
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Id práce:
181063
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ampérometrická detekce, bórem dopovaný diamant, 7-dehydrocholesterol, cholesterol, oxidace, průtoková injekční analýza, voltametrie
Klíčová slova v angličtině:
amperometric detection, boron doped diamond, 7-dehydrocholesterol, cholesterol, oxidation, flow injection analysis, voltammetry
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je vývoj elektroanalytických metod pro stanovení cholesterolu a 7-dehydrocholesterolu s využitím borem dopované diamantové elektrody na základě elektrochemické oxidace produktů dehydratační reakce těchto sterolů. Byly zvoleny dva přístupy, kdy v obou případech detekce probíhala v prostředí 0,1 mol.l-1 kyseliny chloristé v acetonitrilu s obsahem vody 0,43 % - 40 %. Metodou cyklické voltametrie bylo zjištěno, že potenciál oxidačních signálů se pro oba steroly značně liší, v prostředí 0,1 mol.l-1 HClO4 v acetonitrilu s 5% obsahem vody byla zaznamenána proudová maxima u +850 mV pro 7- dehydrocholesterol a +1500 mV pro cholesterol. Metodou diferenční pulzní voltametrie byly určeny meze detekce 7-dehydrocholesterolu (6,19 µmol.l-1) a cholesterolu (19,2 µmol.l-1) ve směsi. Druhým přístupem je metoda průtokové injekční analýzy s ampérometrickou detekcí. Byl optimalizován obsah vody v nosném elektrolytu, detekční potenciál a vzdálenost elektrody od ústí kapiláry při wall-jet uspořádání průtokové detekční cely. Z koncentračních závislostí směsí 7-dehydrocholesterolu a cholesterolu a při různých detekčních potenciálech Edet byly určeny limity detekce 0,61 – 3,43 µmol.l-1. Metoda průtokové injekční analýzy s elektrochemickou detekcí byla použita pro stanovení koncentrace cholesterolu a 7- dehydrocholesterolu v modelových směsích. Klíčová slova Ampérometrická detekce, bórem dopovaný diamant, 7-dehydrocholesterol, cholesterol, oxidace, průtoková injekční analýza, voltametrie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this Thesis is development of electroanalytical methods for determination of cholesterol and 7-dehydrocholesterol on boron doped diamond electrodes based on electrochemical oxidation of products of acid-induced dehydration reaction. Two approches have been applied, relying on their detection in 0,1 mol.l-1 perchloric acid in acetonitril containing variable water content 0,43 % - 40 %. Cyclic voltammetry revealed substantial difference in oxidation peak pontecials for 7-dehydrocholesterol (+850 mV) and cholesterol (+1500 mV) in 0,1 mol.l-1 perchloric acid in acetonitrile containing 5 % of water. The limit of detection using differential pulse voltammetry were 6,19 µmol.l-1 a 19,2 µmol.l-1 for a mixture of 7-dehydrocholesterol and cholesterol, respectively. For flow injection analysis with amperometric detection (FIA-AD) the water content in run buffer, detection potencial and the distance between the capillary outlet and electrode surface in wall-jet arrangement of amerometric flow-through detection cell were optimized. Achieved detection limits are in range of 0,61 – 3,43 µmol.l-1 depending on the detection potencial and water concent in the run buffer. The developed FIA-AD method was used for determination of a model mixture solution of 7- dehydrocholesterol and cholesterol. Key words Amperometric detection, boron doped diamond, 7-dehydrocholesterol, cholesterol, oxidation, flow injection analysis, voltammetry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Benešová 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Benešová 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Benešová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karolina Pecková, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 154 kB