velikost textu

Tělesná výchova v klasické a waldorfské základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tělesná výchova v klasické a waldorfské základní škole
Název v angličtině:
Physical education at classic and waldorf primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Konvář
Vedoucí:
Mgr. Věra Kuhnová
Oponent:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Id práce:
181058
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tělesná výchova, waldorfská tělesná výchova, emocionální aktivity, zdravý vývoj, fyzický trénink
Klíčová slova v angličtině:
physical education, waldorf education, motional aktivity, healtshy development, physical training
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá srovnáním tělesné výuky v klasické a waldorfské základní škole. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány pohybové dovednosti a schopnosti v mladším školním období a vývoj českého vzdělávacího systému včetně struktury systému vzdělávání v České republice. Dále je popsáno pojetí tělesné výchovy v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a pojetí tělesné výchovy ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Mýto. Dále práce popisuje waldorfský systém vzdělávání, koncepce a cíle waldorfské pedagogiky, vývojové fáze člověka podle Rudolfa Steinera, pojetí pohybové výchovy ve waldorfské pedagogice a jako poslední popisuje pojetí tělesné výchovy ve Školním vzdělávacím programu Waldorfské základní školy Dobromysl. V praktické části jsou porovnávány na základě náslechových hodin, pozorování a testování žáků dle vybraných testů z UNIFITTESTU vyučovací předměty pohybové výuky, jejich pojetí a časová dotace, motivace a hodnocení žáků, přístup pedagogů k žákům, materiální vybavení pro výuku tělesné výchovy, obsah učiva a výkony vybraných žáků v klasické a waldorfské základní škole. Bakalářská práce pracuje s pěti hlavními hypotézami. Při podrobných analýzách jednotlivých tesů UNIFITTESTU bylo zjištěno, že v některých testech si vedli lépe žáci Waldorfské základní školy Dobromysl. Při celkovém zhodnocení však dosáhli vyšších výsledků žáci Základní školy Mýto. KLÍČOVÁ SLOVA tělesná výchova, waldorfská tělesná výchova, emocionální aktivity, zdravý vývoj, fyzický trénink
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with a comparison of physical education in a classical and Waldorf Elementary School. It is divided into a theoretical and practical section. The theoretical section describes the physical skills and abilities in the younger school period and development of the Czech education system, including the structure of the education system in the Czech Republic. Then there is a description of the concept of physical education in the Framework Education Programme for Elementary Education and the concept of physical education in the School Education Programme of the Mýto Elementary School. The thesis then describes the Waldorf education system, the concept and objectives of Waldorf education, human developmental stages according to Rudolf Steiner, concept of physical education in Waldorf education and lastly describes the concept of physical education in the School Education System of the Dobromysl Elementary School. In the practical section a comparison is made during teaching hours of the observation and testing of pupils according to tests selected from UNIFITTEST of physical education subjects, their concept and time allocation, motivation and assessment of pupils, approach of teachers to pupils, material equipment for teaching physical education, the curriculum and performance of selected pupils at the classical and Waldorf Elementary School. The bachelor thesis works with five main hypotheses. During detailed analyses of individual UNFITTEST tests it was found that the pupils of the Dobromysl Waldorf Elementary School did better in some of the tests. However the pupils of the Mýto Elementary School achieved better results in the overall assessment. KEYWORDS physical education, waldorf education, motional activities, healthy development, physical training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Konvář 3.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Konvář 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Konvář 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Konvář 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Kuhnová 654 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 447 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 153 kB