velikost textu

Edgeworthův rozvoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Edgeworthův rozvoj
Název v angličtině:
Edgeworth expansion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matúš Dzurilla
Vedoucí:
Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Stanislav Nagy
Id práce:
181042
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (MPMSE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Edgeworthův rozvoj, charakteristická funkcia, centrálna limitná veta
Klíčová slova v angličtině:
Edgeworth expansion, characteristic function, central limit theorem
Abstrakt:
Abstrakt: Táto práca sa zaoberá Edgeworthsovím rozvojom pre aproximáciu rozdelenia odhadu parametra. Úloha práce je uviesť pojem Edgeworthsov rozvoj, zaviesť jeho predpokaldy a s nimy súvisiace termíny. Následne ukázať postup pre odvodenie prvého člena Edgeworthsovho rovoju. Nakoniec túto aproximáciu demonštrovať na príkaldoch, porovnať ho s inými aproximáciami (hlavne celntrálnou limitnou vetou), a ukázať silné a slabé stránky Edgeworthsovho rozvoja.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis is focused around Edgeworths expansion for aproximation of distribution for parameter estimation. Aim of the thesis is to introduce term Edgeworths expansion, its assumptions and terminology associeted with it. Afterwords demonstrate process of deducting first term of Edgeworths expansion. In the end demonstrate this deduction on examples and compare it with different approximations (mainly central limit theorem), and show strong and weak points of Edgeworths expansion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matúš Dzurilla 1.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matúš Dzurilla 3 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matúš Dzurilla 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matúš Dzurilla 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Marek Omelka, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Nagy 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 154 kB