velikost textu

Vztah mezi silovými poměry adduktorů, abduktorů, externích a interních rotátorů kyčle k rychlosti střelby u hráčů ledního hokeje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah mezi silovými poměry adduktorů, abduktorů, externích a interních rotátorů kyčle k rychlosti střelby u hráčů ledního hokeje
Název v angličtině:
The relationship between strength ratios of hip abductors, adductors, internal, external rotators and speed of shouting in ice hockey players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Hučko
Vedoucí:
PhDr. Petr Šťastný, PhD
Oponent:
Zdeněk Vojta
Id práce:
181011
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prevence zranění, izokinetika, silové schopnosti
Klíčová slova v angličtině:
injury prevention, isokinetics, strength abilities
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vztah mezi silovými poměry adduktorů, abduktorů, externích a interních rotátorů kyčle v rychlosti střelby u hráčů ledního hokeje Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit vztah mezi rychlostí střelby na ledě a silovými schopnostmi ruky a rotátorů kyčle Metody: Výzkumný soubor tvořilo 20 dospělých probandů (věk = 24,8 ± 3,4; výška = 181 cm ± 6,13 cm; váha = 80,1 kg ± 9,9 kg). Výzkum probíhal v letním přípravném období po sezóně. Laboratorní testy probandi absolvovali na UK FTVS pod dohledem kvalifikovaných a školených odborníků. Pro testování externích a interních rotátorů jsme použili izokinetický dynamometer (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). Pro hodnocení síly stisku ruky (handgrip) byl použit ruční izometrický dynamometr (Takei 5401). Terénní testy probíhaly na ledové ploše, kde rychlost střelby byla zaznamenávaná pomoci radaru (V-max). Výsledky: Výsledky prokázali významnou míru asociace mezi střelbou z pozice SBN a SVN a sílou rotátorů při koncentrické kontrakci (30°∙s-1, 90°∙s-1) pro dominantní nohu, která dosáhla hodnot (r = 0,45) pro uhlovou rychlost 30°∙s-1 a ve vyšší uhlové rychlosti nabývala hodnot (r = 0,44 a 0,54). Statistické analýzy dále prokázaly významnou míru asociace mezi střelbou z pozice SVN a stiskem ruky při koncentrické kontrakci (30°∙s-1, 90°∙s-1), kde hodnota představovala r = 0,44 - 0,48 pro dominantní ruku a pro nedominantní (r = 0,40). Závěr: Výsledky této diplomové práce přinesly zajímavé výsledky, protože potvrdily úplně jenom jednu z našich hypotéz. Na základě výsledků doporučuji zařazovat do tréninkového procesu také cvičení ovlivňující svalovou sílu horních končetin z důvodu potencionálního transferu do specifických hokejových dovedností jako je rychlost střelby. Klíčová slova: prevence zranění, izokinetika, silové schopnosti;
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Relation between power ratios of adductors, abductors, external and internal hip rotators at shooting speed of ice hockey players Objectives: The main aim of this thesis is to find out the relationship between the rate of fire on the ice and the strength abilities of the hand and hip rotators Methods: The research group consisted of 20 adult probands (age = 24.8 ± 3.4; height = 181 cm ± 6.13 cm; weight = 80.1 kg ± 9.9 kg). The research took place in the summer preparation period after the season. The laboratory tests were carried out at the Charles University FTVS under the supervision of qualified and trained experts. An isokinetic dynamometer (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA) was used to test external and internal rotators. A hand isometric dynamometer (Takei 5401) was used to evaluate the handgrip. Field tests were conducted on the ice, where the rate of fire was recorded using radar (V-max). Results: The results showed a significant degree of association between SBN and SVN shooting and rotator force at concentric contraction (30°∙s-1, 90°∙s-1) for the dominant leg, reaching values (r = 0.45) for the angular velocity of 30°∙s-1and at higher angular velocities it assumed values (r = 0.44 and 0.54). Statistical analyzes also showed a significant degree of association between SVN-firing and hand-shake in concentric contraction (30°∙s-1, 90°∙s-1), where r = 0.44 - 0.48 for the dominant arm and for non-dominant (r = 0.40). Conclusions: The results of our thesis brought interesting results because they confirmed only one of our hypotheses. Based on our results, we recommend including in the training process exercises affecting the muscular strength of the upper limbs because of the potential transfer to specific hockey skills such as shooting speed. Key words: injury prevention, isokinetics, strength abilities;
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Hučko 4.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Hučko 156 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Hučko 153 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Šťastný, PhD 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zdeněk Vojta 360 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Šťastný, PhD 153 kB