velikost textu

Knihovna Masarykovy demokratické akademie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Knihovna Masarykovy demokratické akademie
Název v angličtině:
Masaryk Democratic Academy Library
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Doubková
Vedoucí:
PhDr. Radka Římanová
Oponent:
Mgr. Pavlína Lonská
Id práce:
180968
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (B7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spolková knihovna|specializovaná knihovna|veřejná knihovna|transformace|Masarykova demokratická akademie|řípadová studie|knihovní fond|ÚISK
Klíčová slova v angličtině:
federal library|specialized library|public library|transformation|The Masaryk Demokratic Academy|case study|library fund|Institute of Information studies and Librarianshi
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce popisuje proces proměny soukromé knižní sbírky na veřejnou spolkovou knihovnu. Z teoretického hlediska jsou popsány důležité aspekty, které je nutno zohlednit při budování veřejné spolkové knihovny. Součástí teoretické části je i charakteristika Masarykovy demokratické akademie a její vývoj od dob vzniku po současnost. Praktická část je vztažena ke konkrétnímu případu transformace knižní sbírky Masarykovy demokratické akademie na veřejnou spolkovou knihovnu, kde jsou prakticky popsány i jednotlivé fáze přeměny, postup při katalogizaci knihovních jednotek a zhodnocení samotné transformace. Závěr obsahuje doporučení, která by mohla pozitivně ovlivnit budoucí vývoj knihovny.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this bachelor thesis describes the process of transformation of private collection into federal public library. From a theoretical point of view important aspects which must be taken into account in the process of building the federal public library are described.One chapter of the theoretical part is characteristics of The Masaryk Democratic Academy. The practical part is related to a particular case of transformation of the book library collection into a federal public library, where are also included the individual phases of transformation process, library items cataloging process and evaluation of transformation. The conclusion contains recommendations, which could have positive effect on the future development of the library.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Doubková 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Doubková 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Doubková 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Římanová 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavlína Lonská 539 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jitka Doubková 281 kB