velikost textu

Ochrana osobnosti pacienta v kontextu poskytování zdravotních služeb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobnosti pacienta v kontextu poskytování zdravotních služeb
Název v angličtině:
Protection of personality rights of patients in context of medical care provision
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Vráblová
Oponenti:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
180964
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana osobnosti, poskytování zdravotních služeb, pacient
Klíčová slova v angličtině:
Personality rights protection, medical care provision, patient
Abstrakt:
Abstrakt V rigorózní práci se věnuji problematice ochrany osobnosti pacienta v kontextu poskytování zdravotních služeb. Jedná se o oblast, v níž v posledních několika letech došlo k významným změnám. V roce 2001 byla přijata Úmluva o lidských právech a biomedicíně. V roce 2012 nabyl účinnosti zákon o zdravotních službách, který je stěžejním právním předpisem obsahujícím úpravu poskytování zdravotních služeb. O dva roky později pak nabyl účinnosti občanský zákoník, který těž poměrně komplexně upravuje oblast poskytování zdravotních služeb, čímž vytváří prostředí, kdy některé aspekty poskytování zdravotních služeb jsou upraveny duplicitně, ve dvou paralelních úpravách, a je tudíž nutné zabývat se otázkou vztahu mezi nimi. Cílem rigorózní práce je vytvořit komplexní přehled současné právní úpravy osobnostních práv pacientů v kontextu poskytování zdravotních služeb. Pokouším se o kritickou analýzu relevantních ustanovení zejména občanského zákoníku a zákona o zdravotních službách a snažím se upozornit na problematické aspekty vycházející nejen ze vztahu mezi občanským zákoníkem a zákonem o zdravotních službách, ale i z právní úpravy občanského zákoníku samotné. Upozorňuji na ustanovení, která považuji za nekoncepční nebo terminologicky nesprávné, v některých částech se tuto nekoncepčnost pokouším demonstrovat na praktických příkladech. Ochrana osobnosti pacientů v kontextu poskytování zdravotních služeb je bezesporu tématem aktuálním. Paternalistický model vztahu mezi lékařem a pacientem byl nahrazen dnes prosazovaným modelem partnerským, kdy pacient vystupuje jako subjekt aktivně se účastnící procesu rozhodování o otázkách souvisejících s poskytováním zdravotních služeb. Právní úprava v občanském zákoníku nadále toto postavení pacienta posiluje a zdůrazňuje potřebu existence efektivních prostředků ochrany. Do budoucna bude zajímavé sledovat, jakým způsobem se právní praxe vypořádá s kolizemi, které vycházejí z existující paralelní úpravy obsažené v občanském zákoníku a zákoně o zdravotních službách, jakým způsobem se ujmou své role soudy, zejména s ohledem na ustanovení §100 a §101 občanského zákoníku nebo jakým směrem se bude vyvíjet právní náhled na status lidského tělo a jeho částí.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the issue of protection of personality rights of patients in the context of medical care provision. Regulation of personality rights protection represents an area of law where significant changes were made in the past. The aim of the thesis is to provide a complex overview of the law regulating personality rights of patients in the context of medical care provision, to analyse critically the relevant sections of the Civil Code and the Act on Health Services and Conditions of Their Provision and to point out problematic aspects of the current regulation, with particular focus on the relation between the two acts. I also highlight the lack of concept in some parts of the Civil Code, which I attempt to demonstrate on simple practical examples. Protection of personality rights of patients in the context of medical care provision is undoubtedly a very actual topic. The paternalistic model of doctor-patient relationship has been replaced by present-day contractual model where the patient acts as an active participant in the process of decision making. The regulation of the Civil Code supports this approach and emphasises the importance of an existence of effective means of protection. In the future it will be extremely interesting to observe how the legal practice will deal with the collisions stemming from the parallel regulation of the Civil Code and the Act on Health Services and Conditions of Their Provision, how the courts will deal with their new role especially in relation to s. 100 and 101 of the Civil Code or how the legal notion of human body and its parts will develop.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Vráblová 858 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Vráblová 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Vráblová 692 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 159 kB