velikost textu

Subjektivní přínos tradiční liturgie vybraným současníkům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subjektivní přínos tradiční liturgie vybraným současníkům
Název v angličtině:
Subjective benefits of the Traditional Latin Mass to selected contemporaries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vojtěch Roztočil
Vedoucí:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oponent:
PhDr. Radek Tichý, Ph.D. S.L.L.
Id práce:
180852
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
liturgie – misál z roku 1962 – duchovní život - komunita
Klíčová slova v angličtině:
liturgy – 1962 Roman Missal – spiritual life - community
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce nejprve v první kapitole teoretické části ukazuje, k jakým konkrétním změnám v liturgii vedla konstituce Sacrosanctum Concilium, po ní následující pokoncilní dokumenty a jak se postupně nová liturgie proměňovala. Dále představuje vývoj a přijetí liturgické reformy v Česku na svědectví pamětníků. Třetí kapitola teoretické části ukazuje rozdíly v chápání liturgie a role jejích účastníků na porovnání katechismu z počátku století a jeho dnešní platné verze. V praktické části jsou představeny výsledky sondy ve vybrané pražské komunitě, která byla provedena formou polo-strukturovaných rozhovorů. Rozhovory a jejich následné hodnocení ukazují subjektivní přínosy slavení mimořádné formy římské liturgie pro vybrané současníky a poskytují i částečný vhled do vývoje jejich víry. Klíčová slova liturgie – misál z roku 1962 – duchovní život - komunita
Abstract v angličtině:
Abstract In the first chapter of the theoretical part, this bachelor thesis shows specific changes in the liturgy celebration introduced by the Sacrosanctum Concilium constitution and subsequent post-conciliar documents. It also allows to see some gradual changes of liturgy over the years. Further it describes the development and acceptance of the liturgical reform in the Czech Republic as witnessed by contemporaries. The third chapter of the theoretical part shows differences in understanding of the liturgy and the role of its participants between the catechism from the beginning of 20th century and its current valid version. The practical part presents results of the probe in selected community in Prague, which was conducted in the form of semi- structured interviews. The interviews and their subsequent evaluation allow to see a selection of subjective benefits of the Traditional Latin Mass to selected contemporaries and provides certain insight into the development of their faith. Keywords liturgy – 1962 Roman Missal – spiritual life – community
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Roztočil 755 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vojtěch Roztočil 40.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Roztočil 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Roztočil 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 390 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radek Tichý, Ph.D. S.L.L. 68 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 152 kB