velikost textu

Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, intuice a životního štěstí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Méně je někdy více: studie rozhodování v kontextu kognice, intuice a životního štěstí
Název v angličtině:
Less is sometimes more: study of decision - making in the context of cognition, intuition and well-being
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Nina Schautová
Školitel:
doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Id práce:
180759
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Obecná psychologie (XPSO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
intuitivní rozhodování, intuitivní heuristiky, rozhodovací kontext, eskalace závazku, rozhodnost, spokojenost a well-being
Klíčová slova v angličtině:
intuitive decision-making, intuitive heuristics, decisional context, escalation of commitment, satisfaction and well-being
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce představuje výsledky tří výzkumných projektů, které rozšiřují poznatky psychologie rozhodování. Zaměřuje se na intuitivní rozhodování, vliv kontextu na rozhodnutí a jeho vztah ke spokojenosti s rozhodnutím a well-beingu. První studie se věnuje otázce zobecnitelnosti vybraných intuitivních heuristik na nefinanční rozhodnutí. I přes jisté metodologické nedostatky tento výzkumný projekt ukázal, že čas investujeme mnohem snáze než peníze, a nelze na něj automaticky přenést intuitivní heuristiky, které fungují při jiném typu rozhodnutí. Druhá studie rozšiřuje zaměření na vliv kontextu na spokojenost s rozhodováním. Výsledky ukázaly, že spokojenost s rozhodováním lze kontextem manipulovat. Eliminace eskalace závazku ovlivnila spokojenost na úrovni prožitkové, i když nezměnila úroveň kognitivní. Poslední studie se zaměřuje na interindividuální rozdíly v kontextu spokojenosti s rozhodováním a well-beingu. Ukazuje, že větší rozhodovací kompetence sice má vliv na rozhodovací styl, ale teprve rozhodovací sebevědomí, vnímání vlastní rozhodnosti, se projevuje ve výsledné spokojenosti a také ve well-beingu. Data neumožňují určit směr příčinnosti tohoto vztahu, což omezuje možnosti interpretace zjištění. Otevírá však mnoho nových otázek v oblasti psychologie rozhodování a zdraví. Jde o inovativní projekt, který se připojuje k nejnovějším výzkumům v této oblasti. Klíčová slova: intuitivní rozhodování, intuitivní heuristiky, rozhodovací kontext, eskalace závazku, rozhodnost, spokojenost a well-being
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation presents results from three research projects, which extend available findings in the area of psychology of decision-making. It focuses on intuitive decision-making, the role of context and its relationship to decisional satisfaction and well-being. First research project addressed the possibility of generalisation of selected intuitive heuristics on non-financial decisions. Despite some methodological issues, results show that we invest time more easily than money, and intuitive heuristics cannot be automatically generalized to time decisions. Second research project focuses on context and its impact on decisional satisfaction. It shows decisional satisfaction can be influenced through decisional context. Eliminating escalation of commitment impacted resulting satisfaction on an experiential level, although cognitive level remained intact. Last research project focused on interindividual differences in relation to decisional satisfaction and well-being. Results show that higher competence influences decisional style, but it only higher self-confidence, perceived decisiveness, comes with higher decisional satisfaction and well-being. Data from this study do not allow to make judgment as to the direction of a causal relationship. Nevertheless, it opens many new questions in the area of decision-making and health. This project is innovative and adds to the latest research efforts in this area. Key words: intuitive decision-making, intuitive heuristics, decisional context, escalation of commitment, satisfaction and well-being
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Nina Schautová 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Nina Schautová 552 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Nina Schautová 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Nina Schautová 111 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Nina Schautová 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 209 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 418 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.26 MB