velikost textu

Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce se šikanou jako součást osobnostní a sociální výchovy
Název v angličtině:
Managing Bullying in the Framework of Personal and Social Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Pospíšilová
Školitel:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Činčera, Ph.D.
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D.
Id práce:
180758
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPED)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
osobnostní a sociální výchova|šikana|zosobnění|primární prevence|žáci|základní škola
Klíčová slova v angličtině:
personal and social education|bullying|personification|primary prevention|pupils|elementary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Text pojednává o práci se šikanou z pohledu osobnostní a sociální výchovy. Osobnostní a sociální výchova jakožto ucelený koncept nabízí pro práci se šikanou principiální a metodické zázemí, které umožňuje kvalitní reflexi edukační reality. Cílem práce je zmapovat, jak jsou zosobňována témata osobnostní a sociální výchovy probíraná v programech prevence šikany v pátých až sedmých třídách základní školy. Zkoumání proběhlo terénním výzkumem etnografického charakteru. V teoretických východiscích práce vymezuje osobnostní a sociální výchovu, jakožto teoretický rámec, ze kterého výzkum vychází. Následuje definice pojmu zosobnění, který je pro práci v rámci osobnostní a sociální výchovy stěžejní. Další kapitola pojednává o šikaně a vysvětluje, jak byl tento pojem chápán dříve a jak je chápán v současné době. Výzkumná část popisuje metodologii výzkumu. Podává základní informace o provedeném výzkumu a představuje jeho výsledky. Výsledky výzkumu jsou shrnuty ve čtyřech oblastech, kterými jsou zjištění: co vede ke zosobnění, co zosobnění brání, názory lektorů na zosobnění a metodické postřehy k práci lektorů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The text deals with bullying from the prospective of personal and social education. Personal and social education as a complex theory offers basic and methodical background for working with bullying. It is able to provide good reflexion of the educational reality. The aim of the work is to describe how the topics of personal and social education are personified in the programs of prevention of bullying. It concerns pupils in fifth, sixth and seventh grade of the elementary schools (12–14 years old). The res earch was performed as a field research of the etnographic character. In the theoretical section the study defines personal and social education as a theoretical framework and it is the basis for the research. The definition of the term personification fol lows as it is crucial for the work within the personal and social education. The following chapter describes bullying and explains how this term was understood earlier and how it is perceived today. The experimental section describes the methodology of the research. It gives basic information about the pertinent research and explains its results. The results are summarized in four categories: what leads to personification, what the obstacles to personification are, the lecturer's ideas on personification an d methodical notes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Pospíšilová 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Pospíšilová 161 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Pospíšilová 159 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Anna Pospíšilová 742 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 326 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Činčera, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. 686 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.23 MB