velikost textu

Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby
Název v angličtině:
Restraint of an accused person with focus on the institution of custody
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Klára Frolková
Vedoucí:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
Id práce:
180729
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zajištění osoby obviněného se zaměřením na institut vazby Abstrakt Rigorózní práce se zabývá tématem zajištění obviněného se zaměřením na institut vazby jakožto zajišťovacího prostředku v trestním řízení, jež je vnímána jako prostředek ultima ratio trestního procesu. Práce se skládá z úvodní části, devíti na sebe navazujících kapitol a závěrečné části. První kapitola se věnuje historickému nástinu institutu vazby na našem území, jež vytváří úvod do celého děje rigorózní práce. Historický vývoj institutu vazby je sám o sobě zajímavou kapitolou a vydal by na celé samostatné dílo, ale tato práce je věnována spíše aktuální platné a účinné právní úpravě s přesahem do sekundárního práva EU. Následuje kapitola druhá, která se zabývá ústavněprávním aspektem vazebního práva, jež vnímám jako jeho zcela neodmyslitelnou součást, protože je třeba pamatovat, že do vazby jsou brány osoby presumovaně nevinné a stejným způsobem by s nimi také mělo být zacházeno. Kapitola třetí čtvrtá a pátá je již věnována hlavnímu tématu celé práce, pojednává o způsobech, kterými lze v českém právním řádu zajistit osobu obviněného, a dále následuje kapitola popisující materiální stránku vazebního práva. Stěžejní část práce je věnována vazbě po stránce procesní, především vzetí obviněného do vazby, trvání vazby, vazební zasedání, stížnost proti rozhodnutí o vazbě, nahrazení vazby jiným opatřením, započítání vazby a trestu, náhrada škody způsobené vzetím do vazby nebo neméně důležitá obhajoba obviněného ve vazbě. V dalších kapitolách je rozebrána vazební úprava mladistvých pachatelů, výkon vazby a srovnání nejdůležitějších úseků právních úprav vazby se Slovenskou republikou. Poslední kapitola se věnuje stručnému nástinu vazby de lege ferenda. Cílem mé rigorózní práce bylo poskytnout čtenáři čtivý a poutavý historický úvod do děje, podat ucelenou charakteristiku současné právní úpravy vazebních věcí u nás v kontextu nejdůležitějších novel, jež se staly v průběhu času nevyhnutelnými a ukázat klady i zápory vazebního řízení jakož i vystihnout nejdůležitější znaky vazebního práva. Klíčová slova: vazba, obviněný, zajištění
Abstract v angličtině:
Restraint of an accused person with focus on the institution of custody Abstract Doctoral thesis concentrates on the topic of placing an accused person in custody as a security measure in the course of criminal proceedings, considered to be an ultima ratio measure within criminal procedure. The thesis consists of an introduction, nine separate chapters and the conclusion. The first chapter is dedicated to the historical background of the criminal custody institute in the Czech Republic, providing an introduction into the topic. The historical development is in itself an interesting chapter that would provide for an entire new thesis, but this thesis shall rather reflect the constitutional aspects of the criminal custody law, which are of an utmost importance, as persons a taken into custody under the presumption of innocence and need to be treated accordingly. The third, fourth and fifth part all regard the main topic of this thesis, referring to ways by which the accused party can be secured in the course of criminal proceedings. The following chapter describes the material aspects of the criminal custody law. A significant part of the thesis is further dedicated to the procedural aspects of criminal custody, in particular the taking into custody, duration of custody, custody hearing, complaint against a decision on custody, substitution of custody by a different measure, counting of time spent in custody towards the time of imprisonment, compensation of damage arisen as a result of wrongful custody or the ever so important defence of the person in custody. The following chapters further regard the custody institute in relation to minors, the serving of custody time, as well as the comparison with key segments of legal regulations of the criminal custody institute in the Slovak Republic. The last chapter then aims to provide a brief outlook, as to what can be expected from the upcoming amendment of the Czech Criminal Procedure with respect to recent challenges, i.e. the worsening of security situation in Europe, threat of terrorism or even opportunities, i.e. advances in the field of technology that allow for a more effective functioning of criminal proceedings as a whole. The aim of my thesis is to provide the reader with a comprehensive and yet easy to read overview of the institute, describe in detail the effective legal regulation of criminal custody in the context of most important amendments and to show both pros and cons of the custody procedure as well as to address the most important aspects of criminal custody law. Keywords: custody, defendant, accused party, detention
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Frolková 4.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Frolková 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Frolková 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 176 kB