text size

Materiální vazební právo

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Materiální vazební právo
Titile (in english):
Material custodial law
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Jana Glogarová
Supervisor:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Opponent:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Thesis Id:
180728
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
05/05/2017
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Vazba, vazební důvody, materiální vazební právo.
Keywords:
Custody, the reasons for custody, material custodial law.
Abstract (in czech):
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá institutem vazby, který je jedním ze zajišťovacích prostředků trestního práva. Hlavním tématem je materiální vazební právo spočívající ve vymezení pojmu vazby, podstatných rysů vazby, základních podmínek použití tohoto institutu, konkrétních vazebních důvodů a v neposlední řadě i ve vymezení institutů nahrazujících vazbu, a to jak z hlediska právních předpisů, tak z pohledu judikatury a odborné literatury. Práce nabízí exkurs do historie institutu vazby, jak se měnil v důsledku přijímání nových trestních řádů a jejich novelizací, a věnuje se také ústavněprávním a mezinárodním souvislostem vazby. Zahrnuta je také zvláštní úprava vazby ve vztahu k mladistvým či vazba při uskutečňování právního styku s cizinou.
Abstract:
Abstract The rigorous thesis deals with custody, a juridical institute, which is considered as one of the custodial instruments in criminal law. The main theme is material custodial law consisting in defining of concept of custody, substantial attributes of custody, basic conditions necessary for taking accused into custody, the reasons for custody and last, but not least, in defining instruments which are capable to substitute custody and these abovementioned considering legislation, jurisprudence and specialist literature. The thesis offers discursion into history of custody, how the legislation changed owing to adoption of new Rules of Criminal Procedures and their novelizations, and it follows also constitutional and international contexts of custody. The thesis contains the specificity of enactments relating to adolescents and custody in relation to the legal acts with foreign countries.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Jana Glogarová 1.92 MB
Download Abstract in czech JUDr. Jana Glogarová 219 kB
Download Abstract in english JUDr. Jana Glogarová 118 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 133 kB
Download Opponent's review JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 428 kB
Download Defence's report 250 kB