velikost textu

Materiální vazební právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Materiální vazební právo
Název v angličtině:
Material custodial law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Glogarová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Simona Heranová, Ph.D.
Id práce:
180728
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vazba, vazební důvody, materiální vazební právo.
Klíčová slova v angličtině:
Custody, the reasons for custody, material custodial law.
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá institutem vazby, který je jedním ze zajišťovacích prostředků trestního práva. Hlavním tématem je materiální vazební právo spočívající ve vymezení pojmu vazby, podstatných rysů vazby, základních podmínek použití tohoto institutu, konkrétních vazebních důvodů a v neposlední řadě i ve vymezení institutů nahrazujících vazbu, a to jak z hlediska právních předpisů, tak z pohledu judikatury a odborné literatury. Práce nabízí exkurs do historie institutu vazby, jak se měnil v důsledku přijímání nových trestních řádů a jejich novelizací, a věnuje se také ústavněprávním a mezinárodním souvislostem vazby. Zahrnuta je také zvláštní úprava vazby ve vztahu k mladistvým či vazba při uskutečňování právního styku s cizinou.
Abstract v angličtině:
Abstract The rigorous thesis deals with custody, a juridical institute, which is considered as one of the custodial instruments in criminal law. The main theme is material custodial law consisting in defining of concept of custody, substantial attributes of custody, basic conditions necessary for taking accused into custody, the reasons for custody and last, but not least, in defining instruments which are capable to substitute custody and these abovementioned considering legislation, jurisprudence and specialist literature. The thesis offers discursion into history of custody, how the legislation changed owing to adoption of new Rules of Criminal Procedures and their novelizations, and it follows also constitutional and international contexts of custody. The thesis contains the specificity of enactments relating to adolescents and custody in relation to the legal acts with foreign countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Glogarová 1.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Glogarová 219 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Glogarová 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 133 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 250 kB