text size

L'exploitation didactique de la francophonie en Océanie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
L'exploitation didactique de la francophonie en Océanie
Title (in czech):
bude upřesněno
Titile (in english):
Didactic exploitation of the francophonie in Oceania
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Andrea Antropiusová
Supervisor:
Mgr. Tomáš Klinka
Opponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Thesis Id:
180719
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language — French Language (N ČJ-FJ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
11/09/2018
Defence result:
Very good
Language:
French
Keywords (in czech):
Tichý oceán, jazykové zvláštnosti, místní jazyky, zámořská území, frankofonie, pracovní listy, receptivní a produktivní dovednosti – poslech a mluvení, jazyková úroveň, jazykové prostředky, jazykové hry, didaktické zpracování
Keywords:
the Pacific Ocean, language oddities, local languages, overseas territories, francophone, worksheets, receptive and productive competence - listening and speaking, language level, language resources, language games, didactic processing
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato diplomová práce, na téma Didaktické využití frankofonie v Oceánii, vznikla na základě nepříliš dostačujících výsledků dotazníku zaměřujícího se na frankofonii a frankofonní reálie zámořských oblastí nacházejících se v Tichém oceánu. Diplomová práce je rozdělena do tří velkých částí, které jsou následně rozděleny do podkapitol. První část vysvětluje výběr, zaměření a cíle položených otázek v dotazníku, zároveň uvádí jejich vyhodnocení. V teoretické části se snaží z didaktického hlediska vysvětlit a charakterizovat receptivní a produktivní kompetence s ohledem na jazykové úrovně A2 a B1, stanovené dle CECRL. Na teoretickou část navazuje část praktická, která popisuje vytvořené pracovní listy obsahující vždy cvičení zaměřená nejprve na receptivní dovednost – poslech cizojazyčného projevu, poté na dovednost produktivní – mluvení. Poslechové dokumenty spolu se cvičeními jsou zaměřeny na kulturní svátky a tradice, na jazykovou situaci a jazykové zvláštnosti těchto francouzských zámořských oblastí v Tichém oceánu: La Polynésie française, Wallis-et- Futuna, Vanuatu a La Nouvelle-Calédonie. KLÍČOVÁ SLOVA Tichý oceán, jazykové zvláštnosti, místní jazyky, zámořská území, frankofonie, pracovní listy, receptivní a produktivní dovednosti – poslech a mluvení, jazyková úroveň, jazykové prostředky, jazykové hry, didaktické zpracování
Abstract:
ABSTRACT This diploma thesis, Didactic exploitation of the francophonie in the Oceania, resulted from insufficient outcomes of a questionnaire focusing on the francophonie and francophone facts of the overseas territories located in the Pacific Ocean. The diploma thesis consists of three main parts which are subsequently divided into subchapters. The first part explains the choice, focus and targets of the questionnaire and provides its evaluation as well. The theoretical part aims at clarifying and defining receptive and productive competence from a didactic viewpoint with regard to language level A2 and B1, given by CEFRL. The practical part follows with a description of created worksheets always containing exercises that aim firstly at receptive competence - listening, and then at productive competence - speaking. Texts together with exercises focus mainly on culture and tradition, then on language situation and language oddities of the following French overseas territories in the Pacific Ocean: French Polynésia, Wallis and Futuna, Vanuatu and New Caledonia. KEYWORDS the Pacific Ocean, language oddities, local languages, overseas territories, francophone, worksheets, receptive and productive competence - listening and speaking, language level, language resources, language games, didactic processing
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Andrea Antropiusová 2.47 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Andrea Antropiusová 12.8 MB
Download Abstract in czech Bc. Andrea Antropiusová 162 kB
Download Abstract in english Bc. Andrea Antropiusová 61 kB
Download Supervisor's review Mgr. Tomáš Klinka 661 kB
Download Opponent's review PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 78 kB
Download Defence's report PhDr. Renáta Listíková, Dr. 152 kB