velikost textu

L'exploitation didactique de la francophonie en Océanie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
L'exploitation didactique de la francophonie en Océanie
Název v češtině:
bude upřesněno
Název v angličtině:
Didactic exploitation of the francophonie in Oceania
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Antropiusová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Klinka
Oponent:
PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Id práce:
180719
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — francouzský jazyk (N ČJ-FJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Tichý oceán, jazykové zvláštnosti, místní jazyky, zámořská území, frankofonie, pracovní listy, receptivní a produktivní dovednosti – poslech a mluvení, jazyková úroveň, jazykové prostředky, jazykové hry, didaktické zpracování
Klíčová slova v angličtině:
the Pacific Ocean, language oddities, local languages, overseas territories, francophone, worksheets, receptive and productive competence - listening and speaking, language level, language resources, language games, didactic processing
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce, na téma Didaktické využití frankofonie v Oceánii, vznikla na základě nepříliš dostačujících výsledků dotazníku zaměřujícího se na frankofonii a frankofonní reálie zámořských oblastí nacházejících se v Tichém oceánu. Diplomová práce je rozdělena do tří velkých částí, které jsou následně rozděleny do podkapitol. První část vysvětluje výběr, zaměření a cíle položených otázek v dotazníku, zároveň uvádí jejich vyhodnocení. V teoretické části se snaží z didaktického hlediska vysvětlit a charakterizovat receptivní a produktivní kompetence s ohledem na jazykové úrovně A2 a B1, stanovené dle CECRL. Na teoretickou část navazuje část praktická, která popisuje vytvořené pracovní listy obsahující vždy cvičení zaměřená nejprve na receptivní dovednost – poslech cizojazyčného projevu, poté na dovednost produktivní – mluvení. Poslechové dokumenty spolu se cvičeními jsou zaměřeny na kulturní svátky a tradice, na jazykovou situaci a jazykové zvláštnosti těchto francouzských zámořských oblastí v Tichém oceánu: La Polynésie française, Wallis-et- Futuna, Vanuatu a La Nouvelle-Calédonie. KLÍČOVÁ SLOVA Tichý oceán, jazykové zvláštnosti, místní jazyky, zámořská území, frankofonie, pracovní listy, receptivní a produktivní dovednosti – poslech a mluvení, jazyková úroveň, jazykové prostředky, jazykové hry, didaktické zpracování
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis, Didactic exploitation of the francophonie in the Oceania, resulted from insufficient outcomes of a questionnaire focusing on the francophonie and francophone facts of the overseas territories located in the Pacific Ocean. The diploma thesis consists of three main parts which are subsequently divided into subchapters. The first part explains the choice, focus and targets of the questionnaire and provides its evaluation as well. The theoretical part aims at clarifying and defining receptive and productive competence from a didactic viewpoint with regard to language level A2 and B1, given by CEFRL. The practical part follows with a description of created worksheets always containing exercises that aim firstly at receptive competence - listening, and then at productive competence - speaking. Texts together with exercises focus mainly on culture and tradition, then on language situation and language oddities of the following French overseas territories in the Pacific Ocean: French Polynésia, Wallis and Futuna, Vanuatu and New Caledonia. KEYWORDS the Pacific Ocean, language oddities, local languages, overseas territories, francophone, worksheets, receptive and productive competence - listening and speaking, language level, language resources, language games, didactic processing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Antropiusová 2.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Antropiusová 12.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Antropiusová 162 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Antropiusová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Klinka 661 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Sylva Nováková, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Renáta Listíková, Dr. 152 kB