velikost textu

Stimulace raného dětského vývoje pomocí metody "Estimulacion temprana"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stimulace raného dětského vývoje pomocí metody "Estimulacion temprana"
Název v angličtině:
Stimulation of early child development according to "Estimulacion temprana"
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Maryšková
Vedoucí:
PhDr. Hana Sotáková
Oponent:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Id práce:
180675
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Batolecí období, raný vývoj, Estimulacion temprana
Klíčová slova v angličtině:
Toddler; Early development; Estimulacion temprana
Abstrakt:
ABSTRAKT Ve své práci jsem se zaměřila na preventivní skupinový program Estimulación temprana, který je určen pro děti od 0 do 3 let a jejich rodiče. Je představeno 6 případových studií, pomocí kterých je tento program analyzován. Provedeným výzkumem bylo zjištěno, že program působí na děti skrze aktivity na hrubou a jemnou motoriku, kognitivní, řečový a sociální vývoj. Z kazuistik lze konstatovat, že u sledovaných jedinců nedošlo ke zhoršení, naopak došlo k posunu sledovanému Brunet-Lezinovou škálou. Aktivity zohledňují vývojovou úroveň skupin, do nichž jsou děti rozřazovány dle věku, avšak individuální úroveň konkrétních jedinců reflektují jen v malé míře. Ze studie dále vyplývá, že Estimulación temprana vede rodiče k lepší orientaci ve výchově, k cílené péči o dítě i mimo lekce programu a pomáhá jim také s účelnými způsoby stimulace. Ze subjektivního pohledu rodičů spočívá přínos Estimulación temprana především v možnosti sdílení zkušeností, odreagování se, v navazování přátelských vztahů a ve změnách výchovného vedení. Výsledky této práce přináší kvalitativní rozbor u nás ne zcela známého programu Estimulación temprana, jehož specifičnost spočívá v orientaci na celek dětského vývoje, čímž se vyjímá mezi mnohými jinými intervenčními programy. KLÍČOVÁ SLOVA: raný věk, dětský vývoj, stimulace, výchova, skupinový program
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In my work I focused on the preventive group program Estimulación temprana, which is intended for children from 0 to 3 years old and their parents. Six case studies are presented to help analyze this program. Research has revealed that the program is working on children through coarse and fine motor, cognitive, speech and social development. The case reports indicate that the observed individuals did not deteriorate, on the contrary, there was a shift in the Brunet-Lezin scale. Activities take into account the developmental level of groups in which children are disaggregated by age, but the individual level of specific individuals reflects only to a small extent. The study also shows that Estimulación temprana leads parents to better orientation in education, targeted child care and out-of-school lessons and also helps them with effective ways of stimulating. From the subjective point of view of parents, the contribution of Estimulación Temprana lies above all in the possibility of sharing experiences, deregistering, establishing friendly relationships, and changing educational leadership. The results of this work provide a qualitative analysis in our not known program Estimulación temprana, whose specificity lies in the orientation to the whole of child development, thus being distinguished among many other intervention programs. KEY WORDS: early age, child development, stimulation, education, group program
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Maryšková 2.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Maryšková 565 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Maryšková 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Maryšková 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Sotáková 80 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB