velikost textu

Analýza mediálního obrazu prokrastinace jakožto novodobého diskurzu práce v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza mediálního obrazu prokrastinace jakožto novodobého diskurzu práce v České republice
Název v angličtině:
Analysis of Media Image of Procrastination as a New Type of Discourse of Work in Czechia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Špaček
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Id práce:
180601
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
práce, prokrastinace, diskurz, diskurzivní analýza, ideologie, etika
Klíčová slova v angličtině:
work, labour, procrastination, discourse analysis, ideology, ethics
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce předkládá analýzu diskurzu prokrastinace v českých médiích se zvláštními ohledy na soudobé diskurzy práce. Prokrastinace byla v České republice dlouho neznámým pojmem, před několika lety jsme však mohli zaznamenat, jak rychle proniká do aktivní slovní zásoby obyvatel a jak o tomto pojmu začaly vycházet články v médiích i celé knihy. Cílem této práce tak je na příkladu prokrastinace představit dynamiku možných podob a proměn daného mediální obrazu ve vybraných českých periodikách v období od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2014. Analýza je zpracována metodou diskurzivní analýzy v intencích Normana Fairclougha a k interpretaci jsou užívány zejména kritické teorie soudobé práce. Mediální obraz v analytické části je popisován nejprve dle rozvrstvení a charakterizace jednotlivých textů. Následně se práce věnuje analýze struktury těchto textů, kde je postulována teze, že diskurz prokrastinace konstituují určité strukturální prvky. Ty jsou v následující části v analýze diskurzu prokrastinace představovány vždy na relevantních výňatcích z textů. V této části se práce věnuje také intertextualitě textů, potenciálním spojeními mezi pojetími diskurzu a jednotlivými médii a vztahu diskurzu prokrastinace a diskurzu práce. Závěrem je prokrastinaci interpretována s užitím pojmů ideologie práce, etika práce, disciplinace a kapitalismus.
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis presents an analysis of the discourse of procrastination in the Czech media, with a special focus on contemporary discourse of work. Procrastination was for long an unknown phenomenon in the Czech Republic, but a few years ago it was possible to notice that it was fast entering people’s active vocabularies, and that media articles, indeed whole books, on it were starting to appear. The aim of this thesis is to present, using the example of procrastination, the dynamics of possible forms and transformations of a given media image in selected Czech periodicals between 1.1.1995 and 31.12.2014. The analysis uses the discourse analysis method, as put forward by Norman Fairclough, and for the purposes of interpretation it uses above all critical theories of contemporary work. The media image in the analytical part is described first of all according to the stratification and characterisation of individual texts. Subsequently, the work analyses the structure of these texts, postulating the thesis that the discourse of procrastination comprises various structural elements. In the next part, in a discourse analysis of procrastination, these elements are presented using relevant extracts from the texts. In this part the work also looks at the intertextuality of the texts, the potential connections between the concepts of discourse and individual media, and the relationship between the discourse of procrastination and the discourse of work. In conclusion, procrastination is intepreted with the use of the concepts of ideology of work, ethics of work, disciplination and capitalism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Špaček 4.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Špaček 372 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Špaček 320 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Špaček 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB