velikost textu

Spuštění veřejnoprávního kulturního kanálu: analýza vysílání ČT art do roku 2014

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spuštění veřejnoprávního kulturního kanálu: analýza vysílání ČT art do roku 2014
Název v angličtině:
Launch of the public-service culture channel: Broadcast Analysis of ČT art untill the year 2014
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Skalník
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Id práce:
180572
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ČT art, Česká televize, vysílání veřejné služby, analýza médií, programová skladba, fragmentace, kultura
Klíčová slova v angličtině:
ČT art, Czech Television, public service broadcasting, media analysis, program composition, fragmentation, culture
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem „Spuštění veřejnoprávního kulturního kanálu: analýza vysílání ČT art do roku 2014“ popisuje vznik a vývoj kanálu ČT art včetně analýzy jeho vlivu na proměnu CT2. Vedle analýzy programové skladby obou stanic od podzimu 2013 do podzimu 2014 je proto její součástí rovněž analýza programové skladby ČT2 od podzimu 2012, aby bylo možné vyhodnotit, jak se kulturnímu vysílání věnovala ČT2 před vznikem nové tematicky zaměřené stanice. Současně se práce snaží poukázat na trendy projevující se v televizním vysílání, jako jsou digitalizace, fragmentace televizních publik či konvergence médií, a to nejen na teoretické bázi, ale také na konkrétních případech u České televize. V teoretické části dále práce klade důraz na popsání médií veřejné služby, jejich úlohy v rámci naplňování kulturních potřeb společnosti, a v neposlední řadě poukazuje na příklady kulturně zaměřených stanic z Evropy. Výsledky analýzy programových schémat obou stanic následně v analytické části práce doplňují poznatky vzešlé z rozhovorů s vedoucími pracovníky České televize, které se nezaměřovaly jen na sledované období, ale umožnily shrnout i další vývoj stanic a jejich budoucí směřování. Kombinací těchto metod se práce snaží poodhalit nejen to, jak o kultuře Česká televize informuje, ale rovněž jakým způsobem se ji snaží spoluvytvářet a kriticky hodnotit.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis „Launch of the public-service culture channel: Broadcast analysis of ČT art until the year 2014” describes the origin and development of the channel ČT art, including an analysis of how it influenced the transformation of ČT2. This thesis, therefore, includes the programme composition of both channels monitoring the period from autumn 2013 to autumn 2014, as well as the programme composition of ČT2 from autumn 2012. This allows us to evaluate how ČT2 attended to cultural broadcasting before the launch of the new and thematically specialized channel ČT art. Moreover, the thesis tries to point out the trends taking place in television broadcasting such as digitalization, fragmentation of TV audiences and media convergence. These trends are illustrated by using specific examples from the Czech Television, as well as the theoretical foundation. The theoretical part of the thesis focuses on describing public-service media, services they provide and their roles in fulfilling the cultural needs of society. In addition, it also draws attention to examples of culturally oriented channels within Europe. The results of the analysis of programme schemes of both channels are complemented by findings from interviews with the leading employees of the Czech Television, which were not aimed to focus only on the period from autumn 2013 to autumn 2014, but also allowed to summarize further development of the stations and their future direction. The thesis uses a combination of these methods to show not only how Czech Television informs about culture, but also how it tries to co-create and critically evaluate it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Skalník 2.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Skalník 268 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Skalník 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Skalník 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 152 kB