velikost textu

Strategie zvládání zátěže a psychohygiena v kontextu syndromu vyhoření u doprovázejících pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie zvládání zátěže a psychohygiena v kontextu syndromu vyhoření u doprovázejících pracovníků
Název v angličtině:
Coping strategies and mental hygiene in the context of the burnout syndrome of accompanying staff
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bc. Zuzana Šípová
Oponenti:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Id práce:
180549
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 4. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
doprovázející pracovníci pěstounských rodin; psychohygiena; strategie zvládání stresu a zátěže; stres; syndrom vyhoření
Klíčová slova v angličtině:
staff accompanying foster families; mental hygiene; coping strategies with stress and burdens; stress; burnout syndrome
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce vychází z práce diplomové (Šípová, 2015) a svou problematikou na ni navazuje. Zabývá se strategiemi zvládání stresu a zátěže a problematikou psychohygieny v kontextu syndromu vyhoření u doprovázejících pracovníků pracujících v organizacích, které doprovázejí pěstounské rodiny. V první části rigorózní práce je zpracována problematika týkající se poradenství v kontextu pomáhajících profesí, požadavků kladených na doprovázející pracovníky, dále specifika a rizika související s touto profesí, a klientela, se kterou doprovázející pracovníci pracují, čili pěstounské rodiny. Dále je řešena problematika profesní zátěže, stresu a syndromu vyhoření, a strategií zvládání zátěže a psychohygieny vztažená k profesi doprovázejících pracovníků. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného empirického šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku strategií zvládání zátěže a psychohygieny jako určité možné prevence před syndromem vyhoření u doprovázejících pracovníků pracujících v organizacích, které doprovázejí pěstounské rodiny. V rámci tohoto šetření bylo zjištěno, že doprovázející pracovníci vnímají jako nejvíce zatěžující a tím pádem i rizikové na své práci její nadbytečné administrativní prvky, nemotivované, obtížné, nekompetentní, manipulující či zneužívající klienty, a špatnou spolupráci s některými dalšími institucemi a odborníky v rámci náhradní rodinné péče. Za nejvíce pozitivní považují samotnou přímou práci s klienty, pozitivní výsledky a posuny v práci, dobře komunikující a kooperující pracovní kolektiv, rozmanitost, různorodost, tvořivost a pestrost samotné klientské práce, smysluplnost a seberealizaci, rovněž také nabývání nových zkušeností, vědomostí, dovedností, a osobnostní i profesní růst. Pokud jde o strategie zvládání zátěže a psychohygienické strategie a techniky, které doprovázející pracovníci nejvíce využívají, jako nejdůležitější se ukazují různé možnosti sdílení spojené se sociální oporou (supervize, intervize, sdílení v týmu, apod.). Důležité jsou sportovní aktivity i odpočinkové relaxační aktivity, a také pobyt v přírodě, bytí s rodinou a blízkými, a kulturní aktivity. Dále se objevují strategie týkající se kontroly dané stresující situace spojené s vědomým oddělováním práce a osobního života. Klíčová slova: doprovázející pracovníci pěstounských rodin; psychohygiena; strategie zvládání stresu a zátěže; stres; syndrom vyhoření
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is based on the diploma thesis (Šípová, 2015), and the issues covered in the thesis further develop the issues of the diploma thesis. It covers different psychological stress coping strategies, mental hygiene in the context of the burnout syndrome that can be observed at staff working in organizations that support and accompany foster care families. In the first part the thesis analyzes the problem of guidance in the context of the helping professions, the requirements issued on the staff accompanying foster care families, as well as the specifics and risks associated with this profession and its clientele, the foster families. Furthermore it covers the issues of occupational stress, stress and burnout syndrome, coping strategies and mental hygiene all related to the profession of staff accompanying foster families. The second part of the thesis is elaborated in the form of empirical research investigation, whose aim was to explore the issue of coping strategies and mental hygiene as a possible prevention of burnout syndrome in the staff accompanying foster care families working organizations that accompany foster families. In the present investigation, it was found that the accompanying officers perceive as the most burdensome and therefore biggest risk of their work the unnecessary administrative elements, then also the unmotivated, difficult, incompetent, manipulative or abusive clients and poor cooperation with some other institutions and experts in the foster care. As most positive aspect of their work they see the positive benefits of working directly with clients, positive results and outcomes of their work in general, well communicating and cooperating working team, diversity, creativity and diversity of the actual work with clients, meaningfulness and fulfillment, as well as acquiring new experiences, knowledge, skills, and personal and professional growth. Regarding coping strategies and psychohygienic strategies and techniques, that that most of the workers use, the most important seem to be various possibilities of sharing associated with social support (supervision, intervision, sharing in the team, etc.). Important activities of spending free time are sports and recreational relaxation activities, as well as spending time in the nature, being with family and loved ones, and different cultural activities. Furthermore, there are strategies to control the stressful situations associated with the deliberate separation of work and personal life. Keywords: staff accompanying foster families; mental hygiene; coping strategies with stress and burdens; stress; burnout syndrome
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Zuzana Šípová 1.72 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Zuzana Šípová 600 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Zuzana Šípová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Zuzana Šípová 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 91 kB