velikost textu

Rozpoznávání projevů emocí ve tváři

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozpoznávání projevů emocí ve tváři
Název v angličtině:
Recognition of Facial Expressions of Emotions
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Markéta Zajícová
Oponenti:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Martin Vraný
Id práce:
180548
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
9. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Základní emoce, projevy emocí ve tváři, rozpoznávání emocí, emoční inteligence, poruchy emocí, psychotické poruchy
Klíčová slova v angličtině:
Basic Emotion, Facial Expressions of Emotions, Emotion Recognition, Emotional Intelligence, Pathology of Emotion, Psychotic Disorders
Abstrakt:
Název práce: Rozpoznávání projevů emocí ve tváři Autor: Mgr. Markéta Zajícová Katedra: Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Konzultant práce: Mgr. Ing. Martin Vraný Abstrakt: Práce je věnována tématu rozpoznávání emocí z výrazu v obličeji, teoretická část začíná obecnými informacemi o emocích, rozpracována je však především část, která se týká základních emocí a jejich projevů, prostor je věnován i schopnosti emoce rozpoznávat, jejím deficitům a způsobům měření. Teoretickou část uzavírá téma emoční inteligence, které je zastřešujícím prvkem. Empirická část je věnována rozdílnostem ve schopnosti rozpoznávat emoce, výsledky prokazují, že ženy jsou v rozpoznávání lepší než muži, obdobně jsou na tom i psychologové a kouči, na rozdíl od pacientů s diagnózou z psychotického okruhu, jejichž výsledky jsou subnormní. Naznačena je tendence pozitivní korelace úrovně vzdělání a kýžené schopnosti, tedy že s rostoucím vzděláním se zlepšuje i schopnost rozpoznávat emoční výrazy. Jemně naznačené emoce jsou v testu rozpoznávány hůře, ale emoce zobrazené členy out-group skupiny jsou, oproti očekáváním, rozpoznávány lépe. Nepodařilo se potvrdit pozitivní efekt všeobecného tréninku emocí na schopnost rozpoznávat emoce u výše zmíněných pacientů. Klíčová slova: Základní emoce, projevy emocí ve tváři, rozpoznávání emocí, emoční inteligence, poruchy emocí, psychotické poruchy
Abstract v angličtině:
Title: Recognition of Facial Expressions of Emotions Author: Mgr. Markéta Zajícová Department: Department of Psychology, Charles University in Prague, Faculty of Arts Supervisor: Mgr. Ing. Martin Vraný Abstract: This work addresses the topic of emotion recognition from facial expressions. The theoretical part starts with general information about emotions; the most elaborated part, however, concerns basic emotions and their manifestation. One part of this work is also about the ability to recognize emotions, its deficits, and its methods of measurement. The theoretical part is closed by the topic of emotional intelligence, which is the overarching element. The empirical part focuses on the differences in the ability to recognize emotions. The results show that women are better in emotion recognition than men, similarly psychologists and coaches, unlike patients with a psychotic disorder whose results are sub- normal. The results also suggest the tendency of positive correlation between the level of education and the coveted ability – with increasing education the ability to recognize emotion expressions is improved. Subtle emotions are recognized with more difficulties in the test, but emotions displayed by out-group members are, against the expectations, better recognized. The results are unable to confirm the positive effect of a general training in emotions on the ability to recognize emotions with the aforementioned patients. Key words: Basic Emotion, Facial Expressions of Emotions, Emotion Recognition, Emotional Intelligence, Pathology of Emotion, Psychotic Disorders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Zajícová 3.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Zajícová 1.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Zajícová 295 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Zajícová 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 119 kB
Stáhnout Errata Bc. Markéta Zajícová 295 kB