velikost textu

Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu
Název v angličtině:
Development of capillary electrophoresis method for the determination of three pharmacopoeial impurities in indomethacin
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dagmar Mitlenerová
Vedoucí:
PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Id práce:
180546
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Dagmar Doubková Školitel: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Název rigorózní práce: Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu Tato rigorózní práce se zabývá vývojem metody micelární elektrokinetické chromatografie pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu (4-chlorbenzoové kyseliny, 5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové kyseliny a 3,4-dichloroindometacinu). Pro separaci byla použita křemenná kapilára o vnitřním průměru 50 µm, celkové délce 64,5 cm a efektivní délce 56 cm s bublinovou detekční celou o vnitřním průměru 150 µm. Jako vnitřní standard byla zvolena kyselina 1- naftyloctová (10 µg/ml). Analýza probíhala při napětí 30 kV. Analyty byly detekovány na katodickém konci kapiláry při vlnové délce 224 nm. Pro optimalizaci separačních podmínek byl použit centrálně kompozitní design. Byl zkoumán vliv koncentrace SDS, obsahu methanolu, koncentrace fosfátového pufru a pH pufru na třech úrovních. Jako optimální složení základního elektrolytu bylo zvoleno: 20 mmol/l fosfátový pufr (pH 7,57), 58 mmol/l SDS a 0 % (v/v) methanolu. Celková doba separace (s rozlišením všech sloučenin Rs ≥ 3,8) byla menší než 10 min. Linearita metody byla ověřena v rozsahu koncentrací 1,25 – 80 µg/ml pro každou nečistotu, což odpovídalo 0,05 – 3,2 % obsahu indometacinu (2,5 mg/ml). Kalibrační křivky byly lineární s korelačním koeficientem r2 ≥ 0,9997. Limit kvantifikace byl 0,05 % (1,25 µg/ml), což odpovídá kritériím směrnice ICH Q3A.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate: Mgr. Dagmar Doubková Supervisor: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Title of Thesis: Development of capillary electrophoresis method for the determination of three pharmacopoeial impurities in indomethacin. This thesis deals with the development of a micellar electrokinetic chromatography method for the determination of indomethacin impurities (4-chlorobenzoic acid, 5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid and 3,4-dichloroindomethacin). All separations were performed in a fused silica capillary with 50 µm id; total length 64.5 cm, effective length 56 cm and with extended light path (150 µm id) detection window. 1-naftylacetic acid (10 µg/ml) was used as an internal standard. The separations were carried out at 30 kV. The analytes were detected at the cathodic end of the capillary at 224 nm. A central composite design was applied for the optimization of the separation conditions. The effect of SDS concentration, content of methanol, concentration of phosphate buffer and buffer pH was studied at three levels. The optimized background electrolyte was: 20 mmol/L phosphate buffer (pH 7.57) containing 58 mmol/L SDS and 0% MeOH. The analysis time (with resolution of all compounds Rs ≥ 3.8) was shorter than 10 minutes. The linearity of the method was tested in the range of 1.25 – 80 µg/ml of each impurity corresponding to 0.05 – 3.2 % relative to the concentration of indomethacin (2.5 mg/ml). The calibration curves were rectilinear with correlation coefficients ≥ 0.9997. The limit of quantification was 0.05 % (corresponds to 1.25 µg/ml) that complies with the reporting limits regarding the ICH Q3A
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dagmar Mitlenerová 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dagmar Mitlenerová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dagmar Mitlenerová 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB