velikost textu

Strategie kooperativního učení ve výuce na vysoké škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie kooperativního učení ve výuce na vysoké škole
Název v angličtině:
Strategies of Cooperative Learning in College Classrooms
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Jana Holá
Oponenti:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Id práce:
180503
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
10. 11. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tématem této práce je využívání kooperativních strategií ve výuce na vysoké škole. Tato práce se na základě metody porovnávání popisuje, jak probíhá výuka teoretického a praktického předmětu na vysoké škole a pokouší se zjistit, je-li vůbec možné implementovat kooperativní strategie do vysokoškolské výuky obou předmětů, a z těchto zjištění se pokouší o konkrétní doporučení do budoucna. Teoretická část práce se zaměřuje na tři oblasti. Nejprve se stručně věnuje popisu historie výzkumu skupin a jejich využití pro socializaci a učení, soustředí se hlavně na důležité mezníky v historii kooperativního učení ve 20. století, které nejvíce ovlivnily využití strategií kooperativního učení ve výuce. Dále shrnuje výsledky vybraných výzkumů z hlediska kooperativního učení prováděných na VŠ a závěrem se zabývá postavením kooperativního učení na vysoké škole v zahraničí, konkrétně v USA, v Evropě, v Rusku a také v České republice. Empirická část začíná definováním výzkumné otázky, která zní: Jak probíhá výuka teoretického a praktického předmětu na vysoké škole a co se přesně z hlediska kooperativních strategií ve výuce děje, proč se tak děje a zda existuje prostor pro případnou změnu ve vyučovacím procesu? Práce zjišťuje, zda a jak se od sebe liší výuka teoretického a praktického předmětu na vysoké škole, jak je možné implementovat kooperativní strategie do dvou odlišných předmětů a s jakým výsledkem. Dále je rozpracována do dílčích šesti specifických otázek, které se staly kapitolami empirické části. Závěr práce se pokouší shrnout výsledky vlastních zjištění jak v teoretické tak i praktické části a snaží se zhodnotit, jakým přínosem pro vysokoškolskou výuku implementace kooperativních strategií může být a kam se může v budoucnu dále ubírat. Klíčová slova: Kooperativní strategie, práce ve skupinách, kooperativní učení, sociální dovednosti studentů, efektivita, teoretický předmět, praktický předmět.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this thesis is the usage of cooperative strategies within the university courses. This thesis, based on the method of comparison, tries to describe how the theoretical subjects and practical subjects are taught within university courses. It tries to find out whether it is possible to implement cooperative strategies in university instructions of theoretical and practical subjects. From these findings it tries to define particular recommendations for the future. The theoretical part focuses on three areas. First it briefly describes the history of research of groups and its usage for socialization and learning. It focuses specifically on important milestones in history of cooperative learning in 20th century, which affected the most the usage of strategies of cooperative learning in practical courses. Then it sums up the results of interesting pieces of research from point of view of cooperative learning and finally it focuses on the position of cooperative learning at university instructions not only in the Czech Republic, but also abroad, namely in the USA, Europe and Russia. The empirical part starts with the definition of the research question, which is: What are the instructions for theoretical and practical subjects at university like and it is further elaborated in six partial specific issues, which create the main chapters of the empirical part. The conclusion of this thesis tries to summarize results of the findings themselves in a theoretical part as well as in a practical one. It tries also to evaluate how beneficial for the university instructions the implementation of cooperative strategies may be and where it may go in future. Key words: Cooperative strategies, group work, cooperative learning, social skill of the students, efficiency, theoretical subject, practical subject
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jana Holá 760 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jana Holá 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jana Holá 11 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Švandová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB