velikost textu

Metodika vyšetřování trestného činu loupeže podle § 173 trestního zákoníku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metodika vyšetřování trestného činu loupeže podle § 173 trestního zákoníku
Název v angličtině:
Methodology of investigation of the criminal act of robbery
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Alice Vrkotová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Id práce:
180488
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
loupež, vyšetřování, policejní orgán
Klíčová slova v angličtině:
robbery, investigation, police
Abstrakt:
Abstrakt V rigorózní práci „Metodika vyšetřování trestného činu loupeže“ jsem se zaměřila na jednotlivé kroky policejního orgánu, které činí od okamžiku oznámení trestného činu do vypracování návrhu na podání obžaloby státnímu zástupci. Hlavním cílem práce je pokud možno co nejpodrobněji, s důrazem na ustálenou praxi a zároveň formální bezchybnost, popsat nejdůležitější procesní úkony, a to jak ve fázi prověřování, tedy před zahájením trestního stíhání, tak ve fázi vyšetřování. Mimořádný důraz je kladen na ohledání místa činu a správné zajištění všech stop a poté jejich kriminalistické vyhodnocení. Práce má celkem osm kapitol, ve čtvrté kapitole jsou obsaženy prvotní úkony prověřování, od zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, práce s poškozenými a zejména shora uvedené ohledání místa činu. V kapitole šesté je nastíněno operativní rozpracování v případě, že osoba pachatele nebo pachatelů není známa či panují pochybnosti o totožnosti podezřelých osob nebo naopak policejní orgán si je jist totožností pachatelů a očekává, že tyto úkony mu přinesou další procesně použitelné důkazní prostředky. V kapitole sedmé je popsáno zadržení pachatele trestného činu s důrazem na zachování jeho práv, ale zároveň zjištění co nejvíce skutečností majících vztah ke spáchanému trestnému činu. Jsou zde popsány procesní úkony činěné s podezřelou osobou v průběhu prvotních a mnohdy rozhodujících 48 hodin. Jako stěžejní kapitolu této práce považuji kapitolu osmou – vyšetřování. Zde jsou uvedeny jednotlivé kroky vyšetřovatele v logické návaznosti, tedy usnesení o zahájení trestního stíhání (§160 tr. řádu, výslechy obviněného a svědků, kriminalistická zkoumání stop zajištěných na místě činu či nalezených v rámci domovních prohlídek či prohlídek jiných prostor, znalecká zkoumání, dokazování spočívající v rekonstrukci či prověrce na místě činu). U všech úkonů je popsána formální stránka a zároveň praktické kroky, mající za cíl hladký a zejména zákonný průběh. Stručně je zmíněna role obhájce a rovněž role dozorujícího státního zástupce. Přílohu práce tvoří policejní statistiky z let 2016, 2015 a 2014, zaměřené na násilnou trestnou činnost a její objasňování, přičemž k těmto statistikám jsem se krátce vyjádřila jednak v kapitole druhé a rovněž v závěru práce. Závěr práce obsahuje vyhodnocení stávající právní úpravy. Klíčová slova Loupež, vyšetřování, policejní orgán
Abstract v angličtině:
Abstract My thesis entitled „Methodology of investigation of the criminal act of robbery“ focuses on the individual steps undertaken by the police from the moment the offence is reported until the prosecution is filed with the state attorney. The main focus of my work is to describe, in the greatest detail possible and with attention to the given practice and formal faultlessness, the most important procedural steps, both in the verification phase, i.e. prior to the commencement of the criminal prosecution, and in the phase of investigation. A particular emphasis is placed on the examination of the crime scene and subsequent criminological evaluation thereof. The thesis comprises eight chapters; the fourth chapter discusses initial verification acts, from the commencement of the criminal procedure according to section 158, paragraph 3 of the penal code, treatment of the victims, particularly the above mentioned examination of the crime scene. Chapter six outlines operative strategy in case the perpetrator or perpetrators are unknown, there are doubts about the identity of the suspects, or, conversely, the police is uncertain about the identity of the suspects and expects that the acts will result in further procedurally usable evidence. Chapter seven describes the detention of the perpetrator of a criminal offence with emphasis on the protection of their rights but simultaneously at finding as many information as possible about the events concerning the offence committed. The chapter describes the procedural acts undertaken with the suspect in the course of the initial and often decisive 48 hours. The eight chapter that discusses investigation is crucial. The chapter outlines the individual steps of the investigator in logical sequence, i.e. decision about the commencement of the criminal prosecution (section 160 of the penal code, interview with the accused and witnesses, criminological examination of the tracks collected at the crime scene or uncovered as part of criminal home inspection or inspections of other spaces, expert evaluations, proofs based on reconstruction or examination at the crime scene). All acts include a description of the formalities and also the practical steps that are to ensure a smooth and lawful process. The chapter briefly discusses the role of the defence as well as the overseeing state attorney. The appendix includes police statistics from 2016, 2015, and 2014 focused on violent criminal acts and investigation thereof, with a discussion of the statistics in chapter two and in the conclusion. The conclusion of the thesis includes the evaluation of the current legal procedure. Klíčová slova – keywords Robbery – Investigation – Police -
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alice Vrkotová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alice Vrkotová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alice Vrkotová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB