velikost textu

Partnerské vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením jako téma teologické etiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Partnerské vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením jako téma teologické etiky
Název v angličtině:
Relationship and Sexuality of People with mental Disability in Theological Ethics
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marian Mundok
Vedoucí:
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
Oponent:
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Id práce:
180419
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá vybranými teologickoetickými aspekty partnerských vztahů a sexuality u lidí s lehkou a středně těžkou mentální retardací. Práce představuje pohled určité morálky církve na na partnerské a sexuální vztahy a poukazuje na dopady určitého jejího prohlášení pro doprovázení osob s mentálním postižením v souvislosti s jejich sexualitou. Celou problematiku zasazuje do lidskoprávního rámce. Skrze teologickoetické aspekty ukazuje možný příspěvek teologické etiky k humánnímu utváření partnerských vztahů a sexuality u lidí s mentálním postižením. Práce představuje argumentaci teologické etiky v sekulárním prostředí i „nenáboženským“ slovníkem, tedy hlavně pomocí lidských práv i v problematice vztahů a sexuality. Tato práce předkládá specifika partnerských vztahů, intimity a sexuality lidí s lehkou a středně těžkou mentální retardací a pohlíží na ni prostřednictvím relevantních teologickoetických aspektů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis elaborates on selected theological and ethical aspects of partner relationship and sexuality with people with light and moderate mental retardation. The thesis represents the point of view of the Church morality on partner and sexual relationships and points at the consequences of its selected statements about accompanying people with mental disability with regards to their sexuality. The thesis puts the whole issue within the human rights framework. Through theological and ethical aspects, it suggests a potential help theological ethics can offer to a more humane partner relatationship building and sexuality of people with mental disabilities. The thesis argues with theological ethics in a secular environment and uses a „non-religious“ vocabulary, i.e. argues with human rights even when it comes to the issue of relatioships and sexuality. This work describes the specifics of partner relationships, intimity and sexuality of people with light and moderate mental retardation, looking at this issue through relevant theological and ethical aspects. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marian Mundok 954 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marian Mundok 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marian Mundok 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Ing. René Milfait, Th.D. 412 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB