velikost textu

Ochrana krajiny v právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana krajiny v právu
Název v angličtině:
The protection of landscape in the law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Jiří Matyáš
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Id práce:
180397
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Ochrana krajiny v právu Diplomová práce analyzuje problematiku právní ochrany krajiny a popisuje základní právní instituty mezinárodního, evropského a českého práva, které chrání krajinu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. Úvodní kapitola definuje termín krajina a jeho vědecký a právní význam a představuje nejzávažnější problémy krajiny v přítomnosti. Druhá kapitola charakterizuje hmotné právo na mezinárodní úrovni a podává analýzu mezinárodních smluv vztahujících se k ochraně krajiny. Třetí kapitola zkoumá právní úpravu ochrany krajiny v Evropské unii. Čtvrtá kapitola přináší nástin české právní úpravy, především právních institutů upravených stavebním zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Abstract v angličtině:
Abstract The protection of landscape in the law The thesis analyzes the legal protection of landscape and describes basic legal institutes of the international, European and Czech law which protect landscape. The thesis is divided into four chapters. The introductory chapter defines the term landscape and its scientific and legal meaning and presents the most serious problems of landscape in the present. Chapter Two characterizes the substantive law on the international level and is concerned with an analysis of international treaties. Chapter Three investigates the legal regulation of the protection of landscape in the European Union. Chapter Four provides an outline of the relevant Czech legislation, especially The Act No 183/2006 Coll. Building Act and The Act No. 114/1992 Coll. on Protection of Nature and the Landscape.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Matyáš 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Matyáš 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Matyáš 6 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 587 kB